§ 13. - Wykonanie przepisów o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Monitor Polski

M.P.1971.44.284

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 1971 r.
§  13.
W razie faktycznego władania w dniu 1 stycznia 1971 r. jedną nieruchomością wspólnie przez dwie lub więcej osób prawnych tego samego kościoła lub związku wyznaniowego, należy decyzję przewidzianą w art. 1 ust. 3 ustawy wydać na podstawie pisemnej opinii ich jednostek nadrzędnych.