Art. 1. - [Warunki i procedura przejścia własności nieruchomości] - Przejście na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.16.156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 1971 r.
Art.  1. [Warunki i procedura przejścia własności nieruchomości]
1.
Własność nieruchomości państwowych lub ich części położonych na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych, które w dniu 1 stycznia 1971 r. znajdowały się w wyłącznym faktycznym władaniu osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, przechodzi nieodpłatnie na te osoby prawne.
2.
Przejście własności następuje z mocy prawa z dniem wejścia ustawy w życie i jest wolne od podatków i opłat.
3.
Stwierdzenie przejścia własności nieruchomości natępuje w drodze decyzji właściwego organu do spraw wyznań prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. Wrocławia). Wpis prawa własności w księdze wieczystej następuje bez pobierania opłat.
4.
Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań wyda szczegółowe przepisy zapewniające wykonanie ust. 1 i 3.