§ 5. - Wykazy elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1957.82.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1957 r.
§  5.
1.
W celu uniknięcia w kosztorysach przeróbek, spowodowanych przyjęciem przez kosztorysantów nieodpowiedniego układu, utrudniającego rozliczanie robót, biura projektów obowiązane są uzgadniać z wykonawcami i zamieszczać w danych wyjściowych postanowienia dotyczące podziału kosztorysu na części i rozdziały.
2.
W razie przedłużenia okresu wykonywania niektórych elementów budowli na skutek:
1)
zastosowania odmiennej od przyjętej w kosztorysie technologii wykonywania robót,
2)
przeszkód w zakończeniu elementu, wynikających z powiązania z innym elementem wykonywanym w terminie późniejszym,

wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem, może zmienić opracowany przez biuro projektowe podział na elementy rozliczeniowe, dostosowując go do istniejących warunków wykonawstwa.