Wykazy elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1957.82.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 27 września 1957 r.
w sprawie wykazów elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 14 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 4, poz. 28) i w związku z § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1957 r. w sprawie trybu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 58, poz. 360) zarządza się, co następuje:
W celu umożliwienia dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe w myśl § 54 ust. 2 pkt 2 ogólnych zasad umów o roboty budowlano-montażowe, stanowiących załącznik do uchwały nr 14 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 4, poz. 28), biura projektowe przy opracowywaniu dokumentacji kosztorysowej w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego powinny stosować podział kosztorysu na elementy budowli (elementy scalone), zwane w dalszym ciągu zarządzenia "elementami rozliczeniowymi", podane w załącznikach nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
Za element rozliczeniowy w zależności od wielkości obiektu i okresu wykonywania poszczególnych elementów budowli lub robót można przyjmować:
1)
kilka rozdziałów lub pozycji kosztorysowych, składających się na wyodrębnioną część kosztorysu, np. wykopy i rozbiórki, konstrukcje podziemne i nadziemne oraz wykończenie wewnętrzne, zewnętrzne itp.;
2)
grupę pozycji kosztorysowych, stanowiących jeden rozdział w kosztorysie i składających się na jeden element konstrukcyjny, np. fundamenty, szkielet, ściany, stropy itp.;
3)
grupę pozycji kosztorysowych, obejmujących swym zakresem zakończony i ewentualnie powtarzalny fragment robót, który nie stanowi jednak odrębnego rozdziału w kosztorysie, np. kondygnacja budynku w robotach budowlanych, główna trasa kanalizacyjna przebiegająca wewnątrz budynku, poszczególne piony kanalizacyjne, główny przewód wodociągowy, poszczególne piony wodociągowe itp.;
4)
poszczególne pozycje kosztorysowe wyceniane na podstawie obowiązujących katalogów scalonych norm kosztorysowych (KSNK) lub cenników montażu maszyn i urządzeń (CMMU), a w razie braku odpowiednich norm w tych katalogach i cennikach - na podstawie zasad podanych w instrukcji opracowania kosztorysów robót budowlano-montażowych na podstawie katalogów scalonych norm kosztorysowych oraz cenników montażu maszyn i urządzeń wprowadzonej zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. (Monitor Polski Nr 9, poz. 125).
Podziału kosztorysu na części i rozdziały odpowiadające elementom rozliczeniowym dokonują biura projektów uwzględniając następujące wytyczne:
1)
przy obiektach małych można ograniczyć ilość rozdziałów, a nawet zaniechać dokonywania podziału części kosztorysu na rozdziały;
2)
przy obiektach dużych, w których mogą występować elementy budowli o długim cyklu wykonywania, niezależnie od podziału na części kosztorysowe, należy stosować podział rozdziałów na podrozdziały lub korzystać z podanych w KSNK tabel ustalających procentowy udział niektórych rodzajów robót w całkowitym koszcie elementu i umożliwiających dokonywanie miesięcznych rozliczeń;
3)
rozdział lub podrozdział kosztorysu powinien w zasadzie obejmować taki zakres robót, jaki da się wyodrębnić w harmonogramie robót, biorąc pod uwagę dokonywanie odbiorów w terminach umożliwiających sprawną gospodarkę finansową przedsiębiorstwa wykonawczego.
W wyjątkowych przypadkach, przy dokonywaniu rozliczeń za obiekty, dla których podział na elementy rozliczeniowe zgodnie z podanymi w § 3 wskazaniami jest niemożliwy do przeprowadzenia, np. przy montażu wielkich kotłów w elektrowniach, przy budowie mostów żelbetowych o znacznych rozpiętościach, przy dużych budowlach wodnych itp., rozliczenia mogą następować według ilości faktycznie wykonanych, obmierzonych i przyjętych przez zamawiającego robót lub na podstawie procentowego zaawansowania wykonywanych robót.
1.
W celu uniknięcia w kosztorysach przeróbek, spowodowanych przyjęciem przez kosztorysantów nieodpowiedniego układu, utrudniającego rozliczanie robót, biura projektów obowiązane są uzgadniać z wykonawcami i zamieszczać w danych wyjściowych postanowienia dotyczące podziału kosztorysu na części i rozdziały.
2.
W razie przedłużenia okresu wykonywania niektórych elementów budowli na skutek:
1)
zastosowania odmiennej od przyjętej w kosztorysie technologii wykonywania robót,
2)
przeszkód w zakończeniu elementu, wynikających z powiązania z innym elementem wykonywanym w terminie późniejszym,

wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem, może zmienić opracowany przez biuro projektowe podział na elementy rozliczeniowe, dostosowując go do istniejących warunków wykonawstwa.

Przepisów zarządzenia nie stosuje się do robót, które zostały lub zostaną zakończone i rozliczone do dnia 31 grudnia 1957 r.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 20 stycznia 1954 r. w sprawie podziału kosztorysu budynków na części i rozdziały (Monitor Polski Nr A-62, poz. 821);
2)
załączniki nr 1-3 do zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 22 listopada 1955 r. w sprawie rozliczania się fakturami miesięcznymi za roboty budowlano-montażowe, wykonywane przez jednostki podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego (Monitor Polski Nr 121, poz. 1593).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH W ZAKRESIE ROBÓT OgÓLNO-BuDOWLANYCh WYSTĘPUJĄCYCH W BUDYNKACH

Jednostka obmiaru
1. Wykopy i rozbiórki.
1.1.Wykopym3
- obejmuje: zdjęcie warstwy ziemi roślinnej, wykopy piwniczne i fundamentowe, deskowanie, stemplowanie, pompowanie wody z wykopów, przerzuty ziemi; zasypanie rozkopów i wywiezienie zbywającej ziemi z rozplantowaniem na wysypisku; przywiezienie ziemi brakującej i rozplantowanie ziemi wewnątrz i zewnątrz budynku; należy podać oddzielnie ilość ziemi do wywiezienia.
Miarą wielkości elementu jest masa ziemi wykopanej z ewentualnie dowiezioną ziemią z zewnątrz do wykonania podsypów.
1.2.Rozbiórkim3
- obejmuje: rozbiórki części murów przy robotach adaptacyjnych, rozbiórki murów fundamentowych i odgruzowanie poniżej terenu, wywiezienie gruzu z rozplantowaniem na wysypisku (rozbiórkę budynków i odgruzowanie terenu należy ujmować oddzielnym kosztorysem).
2. Konstrukcje podziemne
2.1.Fundamentym3
- obejmuje: ławy i stopy fundamentowe murowane i żelbetowe, ściany i mury tylko w budynkach nie podpiwniczonych z izolacją poziomą.
Do kubatury fundamentów wlicza się podłoże z chudego betonu pod ławy i stopy.
Miarą wielkości elementu jest kubatura masy fundamentów.
2.2.Fundamenty specjalnem3
- obejmuje: ścianki szczelne, pompowanie wody, palowanie, zagęszczanie gruntu, petryfikację.
Miarą wielkości elementu jest kubatura masy wykonanych fundamentów.
2.3.Mury piwnicznem3
- obejmuje: mury i ścianki w budynkach częściowo lub całkowicie podpiwniczonych, izolacje poziome i pionowe.
Miarą wielkości elementu jest kubatura masy murów.
3. Konstrukcje nadziemne.
3.1.Szkieletm3, t
- obejmuje: słupy (od wierzchu stopy), podciągi, wieńce międzypiętrowe, rygle, ściany żelbetowe, płyty balkonów i daszków, wieńce gzymsowe, elementy prefabrykowane wraz z montażem, liczone do spodu konstrukcji dachu.
Przy konstrukcji ramowej całe ramy, rygle, podciągi zalicza się do szkieletu, natomiast krokwie, płatwie oraz płyty dachowe - do konstrukcji dachu.
Do elementu wlicza się też wszystkie roboty pomocnicze, związane z wykonaniem tego elementu, np. rusztowania i pomosty do montażu prefabrykatów i konstrukcji stalowych.
W razie występowania składowych części szkieletu oddzielnie, np. wieniec w ścianach murowanych, pilastry żelbetowe pojedyncze, podciągi, słupy itp. (poz. 3.1.), "szkielet" zmienia tylko nazwę na "części szkieletu".
Miarą wielkości elementu jest m3 przy szkielecie żelbetowym i drewnianym oraz tonna - przy szkielecie stalowym.
3.2.Ścianym3
- obejmuje: ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz wypełniające o grubości ≥ 1 cegły (z cegły, z betonów lekkich oraz innych materiałów), filary, mury zbrojone, mury kominowe, izolacje termiczne i dylatacje, z zachowaniem podziału na poszczególne kondygnacje (poz. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 itd.).
Do elementu ściany wlicza się nadproża, rusztowania (zewnętrzne powyżej 4 m) oraz dodatek za użycie cegły licówki.
Miarą wielkości elementu jest m3 masy ścian, liczony według norm kosztorysowych.
3.3.Stropym2
- obejmuje wszelkie rodzaje stropów - płaskie, skrzynkowe, żebrowe z wieńcami lub bez, łącznie z izolacją i ociepleniem, jeżeli są wykonywane jednocześnie z konstrukcją stropu, wraz z robotami pomocniczymi, jak rusztowania i pomosty robocze przy montażu.
Żebra stropowe prefabrykowane i belki stalowe zalicza się do stropów.
Miarą wielkości elementu jest zasadniczo powierzchnia w m2, obliczona w świetle ścian podpierających.
3.4.Schodym3, sztuka, m
- obejmuje: schody żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, wliczając płyty biegowe ze stopniami, podesty, belki policzkowe i podestowe.
Miarą wielkości elementu jest kubatura betonu w m3 w schodach żelbetowych monolitycznych, a wielkość elementu schodów prefabrykowanych oblicza się według norm kosztorysowych.
3.5.Dach - konstrukcjam2, m3, t
- obejmuje: ściany poddasza, gzyms wieńczący, belki wieńczące gzymsowe, jeżeli są wykonywane jednocześnie z konstrukcją dachu, mury ogniochronne, kominy wraz z czapkami, tynki na kominach, polepy i inne izolacje cieplne na poddaszu wraz z wyrównawczą gładzią cementową, dźwigary dachowe, płatwie, krokwie, wiatrownice, żebra i płyty, konstrukcję nośną świetlików, dylatacje.
Do elementu wlicza się roboty pomocnicze, jak rusztowania kombajnowe, przesuwne lub przestawne wraz z torowiskiem, pomosty robocze i montaż elementów prefabrykowanych i stalowych.
Miarą wielkości elementu konstrukcji dachu z poddaszem lub jako stropodachu jest powierzchnia rzutu poziomego dachu, mierzona w obrysie powierzchni zabudowy budynku; przy konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej oraz drewnianej wielkość elementu mierzy się w m3, przy konstrukcji stalowej zaś w tonnach.
3.6.Dach - pokryciem2
- obejmuje: ocieplenie (żużlo- lub pianobeton, płyty wiórowo-cementowe lub pilśniowe itp.), gładź cementową wyrównawczą, deskowanie pod papę lub blachę, łacenia oraz roboty dekarskie i blacharskie na dachu i gzymsie, rynny, ławy kominiarskie.
Miarą wielkości elementu jest powierzchnia rzutu poziomego dachu, mierzona w obrysie powierzchni zabudowy budynku.
4. Wykończenie wewnętrzne.
4.1.Ściankim2
- obejmuje wszelkie rodzaje ścianek działowych, jak z cegły grubości ½ i ¼ cegły, betonowe, drewniane ciesielskie i stolarskie, z płyt pilśniowych i wiórowo-cementowych, stalowe z oszkleniem i pomalowaniem, dwustronnie glazurowane, przewody wentylacyjne z pustaków itp.
Miarą wielkości elementu jest powierzchnia ścianek w m2, obliczona według norm kosztorysowych.
4.2.Oknam2, sztuka
- obejmuje: okna zewnętrzne i drzwi balkonowe kompletne - drewniane, stalowe żelbetowe - z okuciem, oszkleniem i osadzeniem; parapety, okiennice - z osadzeniem i malowaniem; świetliki dachowe z oszkleniem i malowaniem, z osadzeniem jako elementy wypełniające.
Miarą wielkości elementów jest powierzchnia mierzona według norm kosztorysowych z podaniem ilości sztuk.
4.3.Drzwi i bramym2, sztuka
- obejmuje: drzwi i bramy zewnętrzne i wewnętrzne, nadświetla, z osadzeniem, oszkleniem i pomalowaniem.
Miarą wielkości elementów jest powierzchnia mierzona według norm kosztorysowych z podaniem ilości sztuk.
4.4.Szafy i pawlaczem2
- obejmuje: szafy ścienne, szafy podokienne i pawlacze z osadzeniem i pomalowaniem.
4.5.Tynki wewnętrznem2
- obejmuje: tynki wewnętrzne ścian i sufitów, biegów klatek schodowych, roboty zwykłe ciągnione, osadzenie drobnych elementów (np. kratki, haki), zamurowanie przebić i bruzd instalacyjnych, rusztowania dla robót tynkarskich (w pomieszczeniach powyżej 4 m).
4.6.Oblicowanie ścianm2
- obejmuje: oblicowanie jednolite, płytami, boazerie zwykłe z drewna, sklejki lub płyt pilśniowych itp. z malowaniem lub politurowaniem (oprócz robót kamieniarskich).
4.7.Posadzki i podłogim2
- obejmuje: posadzki i podłogi twarde i miękkie wraz z cokołami i listwami przyściennymi oraz z podkładem (podłożem), izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i akustyczne na gotowych stropach lub podłożach (oprócz robót kamieniarskich).
4.8.Schodym3
- obejmuje: wykończenie schodów, oblicowanie biegów i podestów wraz z cokołami i listwami przyściennymi.
4.9.Piece i trzony kuchennem3, sztuka
- obejmuje: trzony piecowe i kuchenne stałe i przenośne - z rozniesieniem, ustawieniem i połączeniem z przewodami kominowymi.
Fundamenty pod piece i trzony kuchenne łącznie z konstrukcją odciążającą.
4.10.Wyroby ślusarsko-kowalskiekg
- obejmuje: elementy drobne z metalu, jak narożniki, krawężniki, wycieraczki, balustrady przy schodach i na balkonach, klapy przy wsypach do węgla, drabiny i klamry wyłazowe na poddasze, poręcze, uchwyty itp. - z osadzeniem i pomalowaniem.
4.11.Malowaniem2
- obejmuje: wszystkie rodzaje malowania ścian i sufitów, malowanie rur, urządzeń sanitarno-ogrzewniczych.
4.12.Roboty budowlane różnem3
- obejmuje: kanały, czopuchy, obudowę naczyń zbiorczych, trzony pralnicze i kadzie zamokowe nie prefabrykowane.
5. Wykończenie zewnętrzne.
5.1.Elewacjem2
- obejmuje: tynki zwykłe i szlachetne, ozdoby sztukatorskie, spoinowanie, okładziny z prefabrykatów i ceramiki, obróbki blacharskie elewacyjne, rury spustowe, rusztowania zewnętrzne, oblicowanie cokołu i różnych elementów elewacji.
Miarą wielkości elementów jest powierzchnia elewacji liczona od poziomu chodnika do wierzchu gzymsu wieńczącego z potrąceniem otworów.
5.2.Elementy kamieniarskiem2
- obejmuje: oblicowanie kamieniem, ozdoby kamienne, rusztowania ciężkiego typu dla robót kamieniarskich.
Miarą wielkości elementów jest powierzchnia rzutu pionowego rzeczywistego oblicowania.
5.3.Elementy zewnątrz budynku%
- obejmuje: rampy i schody zewnętrzne, pochylnie do wjazdu, tarasy, studzienki okienne, wsypy do węgla, bruk lub chodnik wokół budynku (poza miastami), wyjście ze schronów itp. wraz z robotami ziemnymi, murarskimi, betonowymi, izolacyjnymi itp.
Miarą wielkości elementów jest wysokość procentów, odpowiadających udziałowi kosztu tych elementów w koszcie całego obiektu.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Z ZAKrESU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH, WYSTęPUJĄCYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Jednostka obmiaru
1. Roboty wodociągowo-kanalizacyjne wewnętrzne.
1.1.Przewody z osprzętem:
1.1.1.Główna trasa kanalizacyjna wewnątrz budynku:całość trasy
Element obejmuje wykonanie robót ziemnych i wmontowanie głównego przewodu kanalizacyjnego poziomego na odcinku od wejścia do budynku do odgałęzienia podejścia do ostatniego pionu wraz z uzbrojeniem (rewizje, zawory burzowe, wpusty piwniczne itp.), lecz bez studzienek.
1.1.2.Piony kanalizacyjne i podejścia do nich:całość dla jednego pionu
Element obejmuje zmontowanie odcinka poziomego przewodu kanalizacyjnego od głównej trasy do danego pionu, jak w pozycji 1.1.1., oraz całkowitego przewodu pionowego łącznie z rewizją i rurą wywiewną.
1.1.3.Główny przewód wodociągowy:całość przewodu
Element obejmuje zmontowanie i umocowanie na ścianach budynku głównego przewodu wodociągowego wraz z jego uzbrojeniem, na odcinku od wodomierza do odgałęzienia do ostatniego pionu.
1.1.4.Piony wodociągowe:całość dla jednego pionu
Element obejmuje zmontowanie odcinka poziomego przewodu wodociągowego, jak w pozycji 1.1.3., od przewodu głównego do danego pionu oraz całkowitego przewodu wodociągowego pionowego, z umocowaniem na ścianach budynku przy pomocy haków lub uchwytów.
1.2Aparaty i urządzenia:całość
Element obejmuje zmontowanie wszystkich urządzeń lub aparatów łącznie z wykonaniem podejść i z całkowitym osprzętem dla jednej kondygnacji przy jednej klatce schodowej.
1.3.Roboty pomocnicze:1 sztuka
Element obejmuje wykonanie studzienki piwnicznej dla wodomierza, zasuwy burzowej, rewizji itp., łącznie z założeniem włazu i ewentualnym umocowaniem stopni włazowych, albo wykonanie urządzenia wspornikowego do wodomierza.
1.4.Przyłącze do sieci zewnętrznej:
1.4.1.Instalacji wodociągowej:całość
Element obejmuje wykonanie robót ziemnych, zmontowanie trasy z rur wodociągowych żeliwnych bądź stalowych ocynkowanych oraz wykonanie podejścia do wodomierza, łącznie z odpompowaniem, w miarę potrzeby, wody z wykopu.
1.4.2.Instalacji kanalizacyjnych:całość
Element obejmuje wykonanie robót ziemnych, zmontowanie trasy z rur kamionkowych bądź betonowych, połączenie z kanałem ulicznym i z trasą budynku, łącznie z odpompowaniem, w miarę potrzeby, wody z wykopu.
1.4.3.Ewentualne osadzenie wpustu w ścianie kanału ulicznego nie wchodzi w zakres elementu.
1.4.4.Przy bardzo trudnych podłączeniach do sieci kanalizacyjnej, na dużej głębokości, przy silnym nawodnieniu lub innych okolicznościach, które mogą spowodować niejednokrotnie bardziej znaczne przedłużenie cyklu wykonywanych robót, dopuszczalne jest częściowe (procentowe) rozliczenie elementu.
1.4.5.W razie konieczności wykonania specjalnych robót związanych z odwodnieniem wykopu roboty te nie wchodzą w zakres elementu.

ZAŁĄCZNIK  3

WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Z ZAKRESU ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH

Jednostka obmiaru
A. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
1.Przyłącze(a) i złącze(a)1 przyłącze
2.Instalacja oświetlenia roboczego1 wypust
3." " rezerwowego1 wypust
4." " iluminacyjnego1 wypust
5." siłowa1 wypust
6." grzejnikowa1 wypust
7." sygnalizacji przyzewowej1 wypust
8." " zegarowej1 wypust
9." " pożarowej1 wypust
10." telefonów wewnętrznych1 wypust
11." " miejskich1 wypust
12." " konferencyjnych1 wypust
13." rozgłaszania przewodowego1 wypust
14." piorunochronowa1 m
15." uziemień ochronnych1 m
B. Linie kablowe.
1.Roboty wstępne i ziemne1 m
2.Kable1 m
3.Głowice i mufy1 sztuka
C. Linie napowietrzne.
1.Roboty wstępne, ziemne i nawierzchniowe1 m
2.Słupy i konstrukcje1 sztuka
3.Izolatory i przewody1 m
4.Uziemienia1 sztuka
5.Aparatura1 sztuka
D. Stacje transformatorowo-rozdzielcze.
1.Konstrukcje1 kg
2.Izolatory, szyny i przewody elektryczne1 m
3.Aparatura i urządzenia rozdzielni wysokiego napięcia1 sztuka
4.Aparatura i urządzenia rozdzielni niskiego napięcia1 sztuka
5.Aparatura i urządzenia komory transformatorowej1 sztuka
6.Uziemienia1 m
7.Instalacja oświetleniowa1 wypust
8.Instalacja sterowniczo-sygnalizacyjna1 pole
9.Instalacja sprężonego powietrzacałość
10.Instalacja piorunochronowa1 m
11.Roboty wykończeniowecałość
Wyjaśnienia:
I.Na żądanie inwestora (na osobne zlecenie) oprócz podziału według części A można do całości kosztorysu (części obiektu) zastosować dodatkowo podany niżej podział odpowiadający fazom wykonawstwa:Jednostka obmiaru
1.Roboty wstępnecałość
2.Rurowanie podtynkowe i wtynkowe układanie przewodów1 m
3.Rurowanie natynkowe1 m
4.Wciąganie przewodów i kabli do rur oraz układanie przewodów i kabli1 m
5.Tablice rozdzielcze1 sztuka
6.Osprzęt1 sztuka
7.Oprawy oświetleniowe1 sztuka
8.Aparatura energoelektryczna1 sztuka
9.Aparatura teletechniczna1 sztuka
10.Uziemienia1 m
II.Rozdzielnie okapturzone, nie wyodrębnione w wykazie, należy traktować jako składniki instalacji siłowej (część B) lub aparatury i urządzeń rozdzielni niskiego napięcia (część D). Jeżeli stanowią one element kosztorysu linii kablowej, należy je wyodrębnić w oddzielnym punkcie (część B).
III.Jeżeli okres wykonania elementu rozliczeniowego jest dłuższy niż jeden miesiąc, rozliczenie może być dokonywane w trybie przewidzianym w § 4 zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK  4

WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Z ZAKRESU ROBÓT BUdOWLANO-MONTAżOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W CHŁODNIACH KOMINOWYCH

Nr elementu rozliczeniowegoNazwa elementuJednostka obmiaruZakres robót
A. Chłodnie kominowe typu tradycyjnego o ciągu naturalnym (drewniane).
1Wykopym3Element obejmuje wykopanie ziemi, odeskowanie wykopu, pompowanie wody z wykopu, przerzuty ziemi, załadowanie i wywiezienie ziemi, zasypanie ziemi za ściany basenu.
Miarą wielkości elementu jest masa wykopanej ziemi w m3 łącznie z ewentualnie dowiezioną ziemią z zewnątrz do wykonania podsypek i zasypania.
2Podłoże pod basenm3Element obejmuje wykonanie podłoża pod basen z chudego betonu.
Miarą wielkości elementu jest kubatura w m3 podłoża z chudego betonu.
3Ławam3Element obejmuje izolację poziomą, uzbrojenie ławy, jej odeskowanie, ułożenie betonu, rozbiórkę deskowań.
Miarą wielkości jest kubatura w m3 wykonanej ławy.
4Płyta dennam3Element obejmuje zbrojenie płyty, odeskowanie, ułożenie betonu z izolacją poziomą i dylatacją.
Miarą wielkości jest kubatura w m3 płyty basenu.
5Ściany basenum3Element obejmuje konstrukcję ścian zewnętrznych i wewnętrznych basenu i studzienki wraz z izolacją i dylatacją ściany działowej.
Miarą wielkości elementu jest kubatura w m3 ścian basenu.
6Wykonanie ramym3Element obejmuje podbudowę pod komin wywiewny - słupy i wieniec ze zbrojeniem, odeskowaniem, ułożeniem betonu i rozbiórką deskowań.
Miarą wielkości elementu jest m3 kubatury podbudowy pod komin wywiewny.
7Podbudowa pod zraszalnikm3Element obejmuje wykonanie słupków i ewentualnie pajęczyny pod urządzenie zraszające ze zbrojeniem, deskowaniem, ułożeniem betonu i rozbiórką deskowań.
Miarą wielkości elementu jest m3 kubatury wykonanej podbudowy pod urządzenie zraszające.
8Montaż konstrukcji stalowejtElement obejmuje montaż i demontaż urządzeń pomocniczych (Derrick, pomosty) oraz montaż gotowych elementów konstrukcji ze skręceniem śrubami połączeń w węzłach.
Miarą wielkości jest tonna wmontowanej konstrukcji łącznie ze śrubami.
9Malowanie konstrukcji stalowejm2Element obejmuje czyszczenie konstrukcji, poprawki miniowania oraz 2-krotne kolejne malowanie konstrukcji farbą olejną.
Miarą wielkości tego elementu jest m2 pomalowanej konstrukcji.
10Komin wywiewnym3Element obejmuje odwiązanie, montaż i odeskowanie komina wywiewnego.
Wielkością elementu jest m3 wbudowanego drewna.
11Urządzenia zraszającem3Element obejmuje odwiązanie i montaż urządzenia zraszającego.
Wielkością elementu jest m3 wbudowanego drewna.
12Urządzenia wodorozdzielczem3Element obejmuje odwiązanie i montaż urządzenia wodorozdzielczego z założeniem porcelany technicznej.
Wielkością elementu jest m3 wbudowanego drewna.
13Roboty impregnacyjnem3 lub m2Element obejmuje przygotowanie urządzeń pomocniczych, oczyszczenie powierzchni drewna i impregnowanie drewna środkami grzybobójczymi.
Miarą elementu są m3 lub m2 impregnowanego drewna w zależności od sposobu wykonywania tych robót.
14Roboty rozbiórkowem3 lub tElement obejmuje rozbiórkę konstrukcji drewnianej i ewentualnie konstrukcji stalowej.
Miarą elementu jest m3 dla konstrukcji drewnianej i t dla konstrukcji stalowej (element ten ma zastosowanie przy remontach chłodni).
15RóżneWszystkie pozostałe elementy nie uwzględnione w poprzednich pozycjach.
B. Żelbetowe chłodnie kominowe o ciągu naturalnym
1Wykopym3Element obejmuje wykopanie ziemi, odeskowanie wykopu, pompowanie wody z wykopu, przerzuty ziemi, załadowanie i wywiezienie ziemi, zasypanie ziemi za ściany basenu.
Miarą wielkości elementu jest masa wykopanej ziemi w m3 łącznie z ewentualnie dowiezioną ziemią z zewnątrz do wykonania podsypek i zasypania.
2Podłoże pod basenm3Element obejmuje wykonanie podłoża pod basen chłodni z chudego betonu.
Miarą wielkości elementu jest kubatura w m3 podłoża z chudego betonu.
3Ława fundamentowam3Element obejmuje zbrojenie ławy fundamentowej, jej odeskowanie, ułożenie betonu i rozbiórkę deskowań.
Miarą wielkości elementu jest kubatura w m3 wykonanej ławy fundamentowej.
4Płyta dennam3Element obejmuje zbrojenie płyty, jej odeskowanie, ułożenie betonu z izolacją poziomu.
Miarą wielkości elementu jest kubatura w m3 płyty basenu.
5Ściany basenum3Element obejmuje konstrukcję ścian zewnętrznych i wewnętrznych basenu i studzienki wraz z izolacją.
Miarą wielkości elementu jest kubatura w m3 ścian basenu.
6Dylatacjamb lub m2Element obejmuje wykonanie dylatacji specjalnych z blachy ołowianej, miedzianej itp. bądź juty i kitów fugowych w ścianach i dnie basenu.
Miarą wielkości elementu jest mb bądź m2 ułożonej dylatacji.
7Podbudowa kominam3Element obejmuje wykonanie konstrukcji żelbetowej skośnych słupów i dolnego pierścienia stężającego.
Miarą wielkości elementu jest m3 konstrukcji.
8Kanał dopływowym3Element obejmuje wykonanie konstrukcji żelbetowej kanału dopływowego w basenie chłodni.
Miarą wielkości elementu jest m3 konstrukcji.
9Płaszcz komina wywiewnegom3Element obejmuje wykonanie konstrukcji żelbetowej cienkościennej płaszcza komina wywiewnego.
Miarą wielkości elementu jest m3 konstrukcji.
10Górny pierścień stężającym3Element obejmuje wykonanie konstrukcji żelbetowej górnego pierścienia stężającego łącznie z wyprawą.
Miarą wielkości elementu jest m3 konstrukcji.
11Powłoka wodoszczelna płaszczam2Element obejmuje wyprawę i izolację wodoszczelną żelbetowego płaszcza komina wywiewnego.
Miarą wielkości elementu jest m2 powierzchni.
12Rusztowanie i deskowanie specjalnekompletElement obejmuje wykonanie rusztowania i deskowania ślizgowego lub specjalnego rusztowania wewnętrznego - stałego i zewnętrznego, wiszącego, deskowania krążynowego oraz skompletowania mechanizmów i wyposażenia specjalnego.
Element rozlicza się jednocześnie z elementem "płaszcz komina wywiewnego" w wysokości procentu zużycia, który wynosi dla chłodni hiperboloidalnych 25%, a dla chłodni walcowych 30%.
13Zmontowanie i rozebranie rusztowania i deskowania specjalnegokompletElement obejmuje zmontowanie kompletu specjalnego rusztowania i deskowania wraz z pełnym wyposażeniem i mechanizmami z równoczesną wymianą bądź naprawą części zniszczonych i uzupełnieniem brakujących części oraz rozebranie, oczyszczenie, konserwację i transport na plac budowy oraz z placu budowy do bazy.
Element należy rozliczyć częściowo:
a) zmontowanie - 75%,
b) rozebranie - 25%.
14Konstrukcja nośna zraszalnikatElement obejmuje montaż prefabrykatów żelbetowych (słupy, głowice, podciągi).
Miarą wielkości elementu jest tonna prefabrykatów.
15Urządzenie wodorozdzielczem3Element obejmuje odwiązanie i montaż urządzenia wodorozdzielczego.
Miarą wielkości elementu jest m3 konstrukcji według norm kosztorysowych.
16Zraszalnikm3 lub m2Element obejmuje przygotowanie albo odwiązanie i montaż elementów urządzenia zraszającego.
Miarą wielkości elementu jest:
m3 - dla zraszalnika drewnianego,
m2 - dla zraszalnika odciekowego z płyt eternitowych.
17RóżneWchodzą tu wszelkie pozostałe elementy, a więc: montaż włazu, drzwi, zasłon zimowych, odgromienie itp., nie objęte poprzednimi punktami.