§ 4. - Wykazy elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1957.82.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1957 r.
§  4.
W wyjątkowych przypadkach, przy dokonywaniu rozliczeń za obiekty, dla których podział na elementy rozliczeniowe zgodnie z podanymi w § 3 wskazaniami jest niemożliwy do przeprowadzenia, np. przy montażu wielkich kotłów w elektrowniach, przy budowie mostów żelbetowych o znacznych rozpiętościach, przy dużych budowlach wodnych itp., rozliczenia mogą następować według ilości faktycznie wykonanych, obmierzonych i przyjętych przez zamawiającego robót lub na podstawie procentowego zaawansowania wykonywanych robót.