Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. - M.P.1969.13.107 - OpenLEX

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1969.13.107

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1969 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 1 marca 1969 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się, według stanu na dzień 1 lutego 1969 r., wykaz obowiązujących aktów prawnych Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, b. Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego, Budownictwa, b. Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz b. Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, b. Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego, Budownictwa, b. Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz b. Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 lutego 1969 r.

Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i pozycja Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
I. Zarządzenia b. Ministra Budownictwa Miast i Osiedli, b. Ministra Budownictwa Przemysłowego i b. Ministra Budownictwa:
11)25.XI.1953 r.w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji tymczasowej o stosowaniu cementu, azbestocementu i ścinków folii aluminiowej oraz innych odpadków aluminiowych do uszczelniania połączeń rur wodociągowych1954 r. Nr A-13, poz. 296
22) 3.VII.1954 r.w sprawie poboru energii elektrycznej w budynkach nowo oddawanych do użytku1954 r. Nr A-81, poz. 943
317.XII.1955 r.w sprawie kwalifikacji i szkolenia maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych1956 r. Nr 12, poz. 148
41)12.V.1956 r.w sprawie instalacji gazowych1956 r. Nr 55, poz. 606
527.X.1956 r.w sprawie ustanowienia regulaminu odznaki "Budowniczy Huty im. Lenina"1956 r. Nr 93, poz. 1043
II. Zarządzenia b. Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury
621.VII.1958 r.w sprawie szczegółowego określenia formy tablic informacyjnych w miejscu wykonywania robót budowlanych1958 r. Nr 63, poz. 367
712.XI.1958 r.w sprawie wytycznych dla wyznaczania terenów budownictwa jednorodzinnego1958 r. Nr 89, poz. 501 i

z 1963 r. Nr 52, poz. 265

8 1.VI.1959 r.w sprawie zasad kontroli, opracowywania i wykonywania operatywnych planów państwowych biur (samodzielnych pracowni) projektów, wyceny przyjmowanych przez te biura (samodzielne pracownie) zleceń na prace projektowe, kształtowania się funduszu płac oraz wynagrodzeń pracowników w tych biurach (samodzielnych pracowniach), jak również wydajności pracy1959 r. Nr 55, poz. 266
III. Zarządzenia b. Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
9 7.IX.1960 r.w sprawie zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek uspołecznionych1960 r. Nr 74, poz. 343 oraz Dziennik Budownictwa z 1963 r. Nr 7, poz. 25
10 9.XII.1960 r.w sprawie zwolnienia od obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy absolwentek Technikum Architektury im. St. Noakowskiego w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Architektury im. St. Noakowskiego w Warszawiez 1961 r. Nr 23, poz. 112
11w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych:
9.I.1961 r.za rok 19601961 r. Nr 8, poz. 45
2.III.1962 r.za rok 19611962 r. Nr 32, poz. 152
19.III.1963 r.za rok 19631963 r. Nr 28, poz. 146
1212.IV.1961 r.w sprawie ustalania wynagrodzeń za rozruch zespołów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych wykonywany przez przedsiębiorstwa (jednostki) uspołecznione1961 r. Nr 39, poz. 184
1327.IV.1961 r.w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty remontowe, budowlane i instalacyjne z zakresu budownictwa ogólnego, wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe1961 r. Nr 46, poz. 209
14w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu:
4.V.1961 r.za rok 19601961 r. Nr 38, poz. 176
9.VII.1962 r.za rok 19611962 r. Nr 58, poz. 277
3.VI.1963 r.za rok 19621963 r. Nr 51, poz. 260
1517.V.1961 r.w sprawie projektowania publicznych rozmównic telefonicznych w mieszkaniowym budownictwie osiedlowym1961 r. Nr 53, poz. 230
1631.V.1961 r.w sprawie wytycznych dotyczących wyrażania zgody na realizację budownictwa gospodarczego i mieszkaniowego oraz usługowego na obszarach wsi poza terenami wyznaczonymi na ten cel1961 r. Nr 51, poz. 225 i

1962 r. Nr 58, poz. 276

17 3.XII.1962 r.w sprawie wytycznych w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatywu zabudowy tych terenów1962 r. Nr 86, poz. 408
IV. Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
18 6.VII.1957 r.w sprawie określenia czasu trwania poszczególnych rodzajów budynków dla ustalenia okresu amortyzacji nakładów poczynionych przez organy administracji państwowej lub jednostki gospodarki uspołecznionej na wykończenie lub nadbudowę tych budynków1957 r. Nr 57, poz. 359
1923.VII.1957 r.w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw budowlano-montażowych, produkcji pomocniczej i usługowych budownictwa terenowego oraz przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych, podległych radom narodowym, nad którymi zwierzchni nadzór sprawuje Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1957 r. Nr 66, poz. 404
1) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej

2) oraz Ministrów Energetyki i Gospodarki Komunalnej

Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i pozycja Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
2029.VIII.1958 r.w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół przysposobienia zawodowego, rzemiosł budowlanych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych1958 r. Nr 85, poz. 482;

1968 r. Nr 36, poz. 256

21 4.IX.1958 r.w sprawie pobierania wadium przetargowego i zabezpieczeń umownych przy dostawach, robotach i usługach wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1958 r. Nr 71, poz. 417
221)30.IX.1958 r.w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych, średnich i zasadniczych szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych, geologicznych, transportowych oraz innych przedsiębiorstwach usługowych1958 r. Nr 85, poz. 484;

1965 r. Nr 25, poz. 124

2322.X.1958 r.w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytutach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych1958 r. Nr 88, poz. 495;

1959 r. Nr 6, poz. 27

24 5.I.1959 r.w sprawie zatrudniania młodocianych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych w celu nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy1959 r. Nr 9, poz. 34 i Nr 51, poz. 247
2514.II.1959 r.w sprawie trybu ustalania cen na wyroby i opłat (taryf) za usługi w resorcie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1959 r. Nr 19, poz. 86
2610.III.1959 r.w sprawie zatrudniania młodocianych w przedsiębiorstwach przemysłowych, geologicznych, transportowych oraz innych przedsiębiorstwach usługowych w celu nauki zawodu, przyuczania do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy1959 r. Nr 33, poz. 152
2727.VII.1959 r.w sprawie zatrudniania pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych1959 r. Nr 69, poz. 364
2827.VIII.1959 r.o gospodarowaniu stalą przy robotach budowlano-montażowych1959 r. Nr 78, poz. 412 oraz Dziennik Budownictwa z 1961 r. Nr 3, poz. 9 i

z 1962 r. Nr 14, poz. 72

2910.IX.1959 r.o sporządzaniu i uzupełnianiu mierniczych planów robót górniczych w zakładach górniczych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1959 r. Nr 83, poz. 442
30 7.XI.1959 r.w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej1959 r. Nr 97, poz. 521
3110.XI.1959 r.w sprawie stosowania koordynacji wymiarowej w budownictwie1959 r. Nr 100, poz. 539
3228.XII.1959 r.w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw w pracy w budownictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi1960 r. Nr 2, poz. 9
332) 9.III.1959 r.w sprawie nadzoru zwierzchniego nad wojewódzkimi (miejskimi) biurami projektów1959 r. Nr 25, poz. 114
342) 2.XII.1959 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu odbioru robót budowlano-montażowych i oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego (obowiązuje załącznik do zarządzenia)1960 r. Nr 7, poz. 32
353)30.XII.1959 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego1960 r. Nr 7, poz. 35
3613.VI.1960 r.w sprawie oznakowania pojazdów samochodowych należących do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz przez niego nadzorowanych1960 r. Nr 56, poz. 269

1) nie dotyczy wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych

2) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej

3) oraz Ministrów: Finansów, Górnictwa i Energetyki, Handlu Wewnętrznego, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Oświaty, Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa, Żeglugi i Gospodarki Wodnej, Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Prezesa Centralnego Urzędu Geologii, Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Przewodniczącego Komitetu do Spraw Turystyki

Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i pozycja Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
371)25.III.1960 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego1960 r. Nr 31, poz. 153
3826.VI.1962 r.w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w Resortowej Komisji Arbitrażowej1962 r. Nr 55, poz. 263
3926.VII.1962 r.w sprawie przekazania uprawnień do ustanawiania norm branżowych (BN)1962 r. Nr 61, poz. 293 i 1963 r. Nr 58, poz. 302
40 6.VIII.1963 r.w sprawie normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji1963 r. Nr 73, poz. 366
41 1.X.1963 r.w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1963 r. Nr 76, poz. 377
4217.X.1963 r.w sprawie pobierania z gruntów kruszywa naturalnego1963 r. Nr 80, poz. 392
43w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu:
27.IV.1964 r.za rok 19631964 r. Nr 38, poz. 175
27.II.1965 r.za rok 19641965 r. Nr 16, poz. 64
25.IV.1966 r.za rok 19651966 r. Nr 19, poz. 105
24.VI.1967 r.za rok 19661967 r. Nr 37, poz. 179
27.III.1968 r.za rok 19671968 r. Nr 14, poz. 90
44w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych:
30.V.1964 r.za rok 19631964 r. Nr 38, poz. 176
27.II.1965 r.za rok 19641965 r. Nr 16, poz. 65
28.II.1966 r.za rok 19651966 r. Nr 9, poz. 64
1.III.1967 r.za rok 19661967 r. Nr 16, poz. 76
12.III.1968 r.za rok 19671968 r. Nr 13, poz. 80
4510.VI.1964 r.w sprawie ustalenia funduszów premiowych dla poszczególnych grup pracowników umysłowych oraz wykazu pracowników umysłowych uprawnionych do otrzymywania premii w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych1964 r. Nr 42, poz. 202
4611.V.1965 r.w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych1965 r. Nr 25, poz. 124
472)30.VII.1965 r.w sprawie projektowania inwestycji1965 r. Nr 45, poz. 253 i

1967 r. Nr 58, poz. 279

4830.III.1966 r.w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności zjednoczeń budownictwa1966 r. Nr 16, poz. 91
493)12.V.1966 r.w sprawie rozpowszechniania projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi1966 r. Nr 24, poz. 124
5020.V.1966 r.w sprawie ustalania lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu1966 r. Nr 25, poz. 129

1) oraz Ministra Komunikacji

2) oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

3) oraz Ministra Rolnictwa

Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i pozycja Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
5126.XI.1966 r.w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa w Resortowej Komisji Arbitrażowej przy Ministrze Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1966 r. Nr 67, poz. 320
5229.XII.1966 r.w sprawie zasad tworzenia, planowania i korzystania z funduszu konkursowego w państwowych biurach (samodzielnych pracowniach) projektów1967 r. Nr 7, poz. 34
5330.XII.1966 r.w sprawie zasad i warunków umów o wykonanie obiektów budownictwa oraz zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za te obiekty1967 r. Nr 2, poz. 9
5429.VIII.1967 r.w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych dla niektórych materiałów budowlanych1967 r. Nr 50, poz. 249
551)19.IV.1968 r.w sprawie koordynacji prac w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach miast, osiedli i wsi oraz projektów wyznaczania terenów budowlanych na obszarach wsi z pracami dotyczącymi scalenia i wymiany gruntów1968 r. Nr 19, poz. 122
562)24.VIII.1968 r.w sprawie niektórych materiałów niezbędnych do wykonania obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych, realizowanych przez spółdzielnie pracy1968 r. Nr 37, poz. 260
572) 2.X.1968 r.w sprawie zasad współpracy terenowych organów planowania gospodarczego i terenowych organów miejscowego planowania przestrzennego1968 r. Nr 46, poz. 322
V. Instrukcje Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
58 5.II.1959 r.Wytyczne dla wydziałów budownictwa prezydiów rad narodowych w sprawie wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie1959 r. Nr 22, poz. 102
5927.XII.1960 r.w sprawie organizowania i realizacji budownictwa przykładowego na wsi1961 r. Nr 4, poz. 26

1) oraz Ministra Rolnictwa

2) oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów