Monitor Polski

M.P.2017.1157

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ZDROWIA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie;

2) Bank Tkanek Oka w Warszawie;

3) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;

4) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;

5) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;

6) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;

7) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;

8) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

9) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;

10) Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

11) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie;

12) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;

13) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;

14) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;

15) Gdański Uniwersytet Medyczny;

16) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;

17) Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi;

18) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;

19) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

20) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

21) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;

22) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;

23) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;

24) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;

25) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;

26) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;

27) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

28) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;

29) Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;

30) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;

31) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;

32) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi;

33) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;

34) Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;

35) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie;

36) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;

37) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;

38) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

39) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;

40) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;

41) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;

42) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie;

43) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;

44) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

45) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;

46) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;

47) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;

49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;

50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;

51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;

52) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;

53) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;

54) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;

55) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;

56) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

57) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;

58) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;

59) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;

60) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

61) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;

62) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;

63) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;

64) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

65) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;

66) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;

67) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;

68) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu;

69) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

70) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;

71) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

72) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

73) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 3 ;

74) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

75) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

76) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

77) Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 ;

78) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

79) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5 ;

80) Warszawski Uniwersytet Medyczny;

81) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2017 r. poz. 9).
3 W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. poz. 200 oraz z 1998 r. poz. 1115).
4 W zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. poz. 1184).
5 W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. poz. 2414).