Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2006.39.432

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 2006 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU1)
z dnia 2 czerwca 2006 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Transportu kieruje działami administracji rządowej:

1) łączność,

2) transport

- na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 76, poz. 541).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI TRANSPORTU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie;

2) Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska";

3) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie;

4) Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

5) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie;

6) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;

7) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;

8) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;

9) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku;

10) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku;

11) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu;

12) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie;

13) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

14) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie;

15) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

16) Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie;

17) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie;

18) Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Transportu.