Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2014.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI SPORTU I TURYSTYKI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Biuro Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w Warszawie

2) Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie

3) Instytut Sportu w Warszawie

4) Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych (M.P. Nr 38, poz. 337).