Monitor Polski

M.P.2019.462

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI CYFRYZACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. Jednostki podległe:

1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

II. Jednostki nadzorowane:

1. Centralny Ośrodek Informatyki;

2. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy;

3. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy.

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 652).