Monitor Polski

M.P.2015.1102

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 19 października 2015 r.
w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1223) ogłasza się:
1) wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), uznanych przez Komisję Europejską w 2014 r. za specyfikacje zharmonizowane 1 , wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID) 2 wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) - wykaz określa załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), wycofanych przez Komisję Europejską w 2014 r. 3 , uprzednio uznanych za specyfikacje zharmonizowane, gdzie wskazano te postanowienia, których spełnienie pozwalało na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych - wykaz określa załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ NUMERÓW I TYTUŁÓW DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI METROLOGII PRAWNEJ (OIML), UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W 2014 R. ZA SPECYFIKACJE ZHARMONIZOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM TYCH POSTANOWIEŃ, KTÓRYCH SPEŁNIENIE POZWALA NA DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2004/22/WE (MID) WDROŻONEJ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ DLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

MI-002: Gazomierze

w odniesieniu do:

- OIML R 137 wersja 2012

Zasadnicze wymogi w MID

(załącznik 1 i załącznik

MI-002)

OIML R 137 (2012)Uwaga
ZAŁĄCZNIK 1
1.1.5.3.1Objęte, z wyjątkiem wartości Qmin do Qt
1.2.5.13.7

5.13.3

5.13.7

Objęte
1.3.5.1.Objęte
1.3.15.1.Objęte
1.3.25.12.

A. 5.1

A. 5.2

Objęte, z wyjątkiem M3 (M3 nie ma zastosowania)
1.3.35.13.7Objęte, z wyjątkiem E2 i E3 (E2 i E3 nie mają zastosowania)
1.3.45.13.7Objęte jedynie w odniesieniu do wahań napięcia, chyba że budowa przyrządu wyklucza znaczący wpływ innych wartości na dokładność przyrządu
1.4.
1.4.1Rozdział 5

A. 1

Objęte
1.4.2A. 4.2.1

A. 4.2.2

Objęte
2.5.6.Objęte, z wyjątkiem wartości Qmin ≤ Q ≤ Qt
3.5.7.Objęte
4.6.3.3Objęte
5.5.10.Objęte
6.6.1.1

6.7.

Objęte
7.
7.1.6.1.4

9.1.1

Objęte
7.2.6.Objęte
7.3.5.11.

6.7.2

Objęte, z wyjątkiem natężeń przepływu poniżej Qmin
7.4.Nie dotyczy
7.5.6.1.1

6.1.4

Objęte
7.6.6.4.1

12.2.

I. 1.1

Załącznik I

Objęte
8.
8.1.5.13.8

6.5.1

9.1.4.2

Objęte
8.2.9.1.1

9.1.3

Objęte
8.3.I. 1.1

I. 1.3

Objęte
8.4.I. 1.3Objęte
8.5.6.3.1Objęte
9.
9.1.7.Objęte
9.2.7.1.Objęte
9.3.8.1.Objęte
9.4.8.1.Objęte
9.5.6.4.2Objęte
6.3.1
9.6.Nie dotyczy
9.7.4.1.Objęte
9.8.7.1.Objęte
10.
10.1.6.3.1Objęte
10.2.6.3.1Objęte
10.3.3.1.8Objęte
10.4.Nie dotyczy
10.5.6.1.5Objęte, z wyjątkiem zdalnego monitora
11.
11.1.Nie dotyczy
11.2.Nie dotyczy
12.10.

11.1.1

12.3.

Objęte
ZAŁĄCZNIK MI-002
Definicje3.1.1

3.3.3

3.3.2

3.3.4

3.4.3 i 5.11

Objęte
1.12.2.Objęte
1.1.5.2.Objęte dla klasy 1,5, jeśli Qmax/Qmin ≥ 150

Objęte dla klasy 1,0, jeśli Qmax/Qmin ≥ 20

1.2.5.1.Objęte
12.6.7.1
1.3.5.1.Objęte
1.4.5.1.Objęte
1.5.5.1.Objęte
2.
2.1.5.3.

5.4.

Objęte
2.2.5.3.5Objęte, jeśli obrana temperatura tsp mieści się w zakresie od 15°C do 25°C
3.
3.1.
3.1.15.13.7Objęte, z wyjątkiem pola elektromagnetycznego promieniowanego i przewodzonego (RF EM)
3.1.212.6.15Objęte
3.1.3Tabela 5

3.2.7

Objęte w odniesieniu do pierwszego ppkt wymogu
3.2.5.13.3Objęte
4.
4.1.
4.1.15.10.Objęte
4.1.25.10.Objęte
4.2.
4.2.15.10.Nieobjęte
4.2.25.10.Nieobjęte
5.
5.1.6.6.2Nieobjęte
5.2.6.6.4Objęte jedną z możliwości, jeśli bateria ma pięcioletni okres użytkowania
5.3.6.3.2Nieobjęte
5.4.12.6.4Objęte
5.5.6.4.1Objęte
5.6.5.13.2Objęte
6.4.1.Objęte przy zastosowaniu kg lub m3

Uwagi:

Kolumna "Uwaga" wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 137 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie "Objęte" oznacza, że:

- wymóg OIML R 137 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE; lub

- wymóg OIML R 137 jest bardziej restrykcyjny niż wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE; lub

- całość wymogów OIML R 137 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet gdy dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);

- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie "Nieobjęte" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 137, bądź też nie został ujęty w OIML R 137.

Określenie "Nie dotyczy" oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy gazomierzy.

MI-006: Wagi automatyczne porcjujące

w odniesieniu do:

- OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D 11 wydanie 2004 (E)

Zasadnicze wymogi w MID

(załącznik I i załącznik MI-006 - część wspólna oraz rozdział V)

OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)Uwaga
Załącznik I
1.1.2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1.1Objęte
1.2.4.1.2Objęte (z wyjątkiem ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego)
1.3.5.2.1Objęte
1.3.12.8.1, 4.2.1, 5.2.1, 2.8.1Objęte, z wyjątkiem przypadku kondensacji wilgotności lub określonego położenia
1.3.2Nie dotyczy
1.3.3
a) E1

a) E2

a) E3D11 (14.2.2)Objęte pod warunkiem zastosowania impulsu testowego 5 zgodnie z ISO 7637-2:2004(E)
b)A.6.4, 4.1.2, 4.2.3

A.6.3.1, D11 (13.4)

A.6.3.2, D11 (13.5),

D11 (12.4)

A.6.3.3

A.6.3.4.1, D11 (12.1.1), A.6.311.2, D11 (12.1.2),

D11 (13.8), D11 (12.5),

Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11:2004.
1.3.42.8.2, A.6.2.4, 2.8.3, 4.2.6, 4.6.4. A.6.4

D11 (13.3)

D11 (12.3)

4.2.4, A.5.2, T.3.13,

2.8.4, A.6.2.5, 2.8.1.3,

A.6.2.2

Objęte
1.4.
1.4.1A.6, A.6.1.1, załącznik AObjęte
1.4.24.2.1, A.6.2.3Objęte, z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją
2.4.3.3, A.7Objęte
3.Objęte przez wszystkie inne badania
4.Objęte przez wszystkie inne badania
5.4.1.3, 4.3.3, A.7Objęte
6.3.2.2, 3.2.3, 3.4, 3.5,

3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1.2,

4.2

Objęte
7.
7.1.3.2.1, 3.2.2Objęte
7.2.3.1.Objęte
7.3.Nie dotyczy
7.4.Nie dotyczy
7.5.3.1.Objęte
7.6.3.7, A.8, T.1.9, 3.12,

6.4, 6.5.2, T.2.1.4,

3.2.3, 3.2.4

Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania
8.
8.1.3.2.3, 3.2.4, 3.3.3, 4.2.5Objęte
8.2.3.2.3, 3.2.4Objęte
8.3.3.2.4Objęte
8.4.3.2.2, 3.2.3, 3.2.4Objęte
8.5.Nie dotyczy
9.
9.1.3.10.Objęte
9.2.Nie dotyczy
9.3.Nieobjęte
9.4.Nie dotyczy
9.5.3.3.2Objęte
9.6.Nie dotyczy
9.7.2.9.Objęte
9.8.3.10.4, 3.11Objęte
10.
10.1.T.2.3, 3.3Objęte
10.2.3.3.1 do 3.3.4Objęte
10.3.3.3.3Nieobjęte
10.4.Nie dotyczy
10.5.Nie dotyczy
11.
11.1.Nie dotyczy
11.2.Nie dotyczy
12.3.7.Objęte
Załącznik MI-006
DefinicjeT.1.6, T.1.7, T.1.8Objęte
Rozdział I - Wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych
1.5.1.1, 4.1.1, 5.2.1Objęte
1.1.2.6, T.3.7, T.3.8Objęte
1.2.2.8.2, 2.8.3Objęte
1.3.2.8.1Objęte
1.4.3.10.1, 3.10.3Objęte
2.
3.
3.1.T.2.1.3, T.2.1.4, 2.8.4,

3.4, 3.5, 3.6, 3.7

Objęte
3.2.3.4, 3.5, 3.6, 3.7Objęte
3.3.3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6Objęte
3.4.4.2.2Objęte
3.5.T.2.4, 3.8, T.2.5, 3.8.5,

3.8.6

Objęte
3.6.3.3.3, 3.8.5.2Objęte
4.
Rozdział III - Wagi automatyczne porcjujące
1.
1.1.5.2.1, 2.1, 2.2.2Objęte
1.2.2.1, 2.2.1, 2.2.2, 5.3.4Objęte
1.3.2.2.1Objęte
1.4.2.2.2Objęte
2.
2.1.
2.1.12.5.Objęte
2.1.22.5, A.6.1.3.2, T.3.10Objęte
2.2.2.2.2, Tabela 1, 5.3.2,

2.3, T.3.2

Objęte
2.3.2.4, T.3.3Objęte
3.
3.1.2.5, T.3.4Objęte
3.2.4.1.2, 4.2.3, T.3.1, A.6.1.3.1Objęte
3.3.5.2.1, T.3.9, 2.7, T.3.12Objęte

Uwagi:

Kolumna "Uwaga" wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 61-1 i D 11 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie "Objęte" oznacza, że:

- wymóg OIML R 61-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;

- wymóg OIML R 61-1 i D 11 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE; lub

- całość wymogu OIML R 61-1 i D 11 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);

- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie "Nieobjęte" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 61-1 i D 11, bądź też nie został ujęty w OIML R 61-1 ani D 11.

Określenie "Nie dotyczy" oznacza, że wymogi zawarte w załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie mają zastosowania do wag automatycznych porcjujących.

MI-006: Wagi automatyczne wagonowe

w odniesieniu do:

- OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D 11 wydanie 2004 (E)

Zasadnicze wymogi w MID

(załącznik I i załącznik MI-006 - część wspólna oraz rozdział VI)

OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)Uwaga
Załącznik I
1.1.2.2.1, 4.1.1Objęte
1.2.4.1.2, 4.3.4Objęte (z tym wyjątkiem, że R 106-1 nie obejmuje ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego)
1.3.5.1.1Objęte
1.3.12.9.1, 4.3.3, 5.1.1,

(A.8.1, A.8.2),

2.9.1

Objęte, z tym wyjątkiem, że R 106-1 nie odnosi się do kondensacji wilgotności ani zamierzonego położenia
1.3.2Nie dotyczy
1.3.3
a) E1

a) E2

a) E3D11 (14.2.2)Objęte, pod warunkiem, że stosuje się impuls testowy

5, zgodnie z normą ISO 7637-2: 2004

b)(4.1.2, 4.3.4)

A.9.1, D11 (13.4), A.9.2,

D11 (12.4). D11 (13.5)

A.9.3

A.9.4, D11 (12.1.1)

D11 (12.1.2)

D11 (13.8), D11 (12.5)

Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004).
1.3.42.9.2, 4.3.7, A.8.3/

2.9.3, 4.3.8, A.8.4, D11 (13.3)

D11 (12.3)

4.3.5, A.7.1

Objęte
1.4.
1.4.15.1.3.2, A.8, załącznik AObjęte
1.4.24.3.3, A.8.2Objęte, z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją
2.4.4.3, A.10Objęte
3.Objęte przez wszystkie inne badania
4.2.8.1.6, A.6.5.3Objęte
5.4.1.3, 4.4.3, A.10Objęte
6.3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.4Objęte
7.
7.1.2.7, 2.10, 3.2, 3.3.1Objęte, z wyjątkiem utrudnień nieuprawnionego użycia
7.2.3.2.Objęte
7.3.Nie dotyczy
7.4.Nie dotyczy
7.5.3.2, 3.5.2Objęte
7.6.3.5.1, 2.8.3.2, 2.8.1, A.11.3Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania i towarzyszącego oprogramowania
8.
8.1.4.3.6Objęte
8.2.3.3.1, 3.3.2Objęte
8.3.Nieobjęte
8.4.Nieobjęte
8.5.Nie dotyczy
9.
9.1.3.6.Objęte
9.2.Nie dotyczy
9.3.A1Nieobjęte
9.4.Nie dotyczy
9.5.2.3, 3.4.1Objęte
9.6.Nie dotyczy
9.7.3.6.1, 3.6.2.1Objęte
9.8.3.6.5, 3.7Objęte
10.
10.1.3.1, 3.4.1, 3.4.2Objęte
10.2.2.6, 3.4.1, 3.4.2Objęte
10.3.Nieobjęte
10.4.Nie dotyczy
10.5.Nie dotyczy
11.
11.1.3.1, 3.4.2Objęte
11.2.3.1.Nieobjęte
12.5.Objęte
Załącznik MI-006
DefinicjeT.1.1, T.1.2, T.1.3Objęte
Rozdział I - Wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych
1.5.1.1Objęte
1.1.2.4 Tabela 3Objęte
1.2.2.9.2, 4.3.7, 2.9.3, 4.3.8Objęte
1.3.2.9.1Objęte
1.4.3.4.4, 3.6.4Objęte
2.
3.
3.1.3.1, 3.4.4, 3.4.5Objęte
3.2.3.1, 3.5Objęte
3.3.3.4.1Objęte
3.4.4.3.2Objęte
3.5.3.3.5, A.6.2, 2.8.1.2,

A.6.5.1

Objęte
3.6.3.4.3Objęte
4.
Rozdział VI - Wagi automatyczne wagonowe
1.2.1.Objęte
2.
2.1.2.2.1, 2.8.2Objęte
2.2.2.8.2.1Objęte
2.3.2.8.2.2Objęte
2.4.2.2.1Objęte
3.2.3.Objęte
4.
4.1.2.4.Objęte
4.2.2.5.Objęte
5.
5.1.2.2.2 (Tabela 2)Objęte
5.2.T.4.2.5, 4.1.2, 4.3.4, A.9Objęte

Uwagi:

Kolumna "Uwaga" wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 106-1 i D 11 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie "Objęte" oznacza, że:

- wymóg OIML R 106-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;

- wymóg OIML R 106-1 i D 11 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE; lub

- całość wymogu OIML R 106-1 i D 11 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);

- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie "Nieobjęte" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 106-1 i D 11, bądź nie został ujęty w OIML R 106-1 ani D 11.

Określenie "Nie dotyczy" oznacza, że wymogi zawarte w załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie mają zastosowania do wag automatycznych wagonowych.

MI-006: Wagi przenośnikowe

w odniesieniu do:

- OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D 11 wydanie 2004 (E)

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 - część wspólna oraz rozdział V)OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)Uwaga
Załącznik I
1.1.4.1.1, 2.2.1, 2.2.3Objęte
1.2.4.1.2, 4.3, 4.5.2Objęte (z wyjątkiem ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego)
1.3.5.1.1Objęte
1.3.12.5.4.1, 4.5.1Objęte, z wyjątkiem kondensacji wilgotności lub określonego położenia
1.3.2Nie dotyczy
1.3.3
a) E1

a) E2

a) E3D11 (14.2.2)Objęte pod warunkiem zastosowania impulsu testowego 5 zgodnie z ISO 7637-2:2004.
b)4.1.2 & 4.5.2

A.8.1, D11 (13.4)

A.8.2, D11 (13.5), D11

(12.4)

A.8.3

A.8.4, D11 (12.1.1),

D11 (12.1.2)

D11 (13.8), D11 (12.5)

Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004).
1.3.42.5.4.3, 4.5.5, A.7.4,

2.5.4.4, 4.5.6, A.7.5

D11 (13.3)

D11 (12.3)

A.9.4, 4.5.3, A.6.1.1,

A.6.1.2 (T.4.9)

2.5.2, A.6.3.2

2.5.1, A.6.3.1

2.5A.2, A.7.2

Objęte
1.4.
1.4.15.1.3.4, załącznik AObjęte
1.4.24.5.1, A.7.3Objęte, z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją
2.Objęte przez wszystkie inne badania
3.2.5.5.1, A.9.1, 2.6.1Objęte
4.2.5.5.2, A.9.2, 2.5.5.3,

A.9.3, 2.6.3, A.10.2

Objęte
5.4.1.3Objęte
6.3.2.1 to 3.2.6, 3.3.1,

3.4,

3.6 to 3.8, 4.1.2, 4.3

Objęte
7.
7.1.2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3.6, 3.10Objęte
7.2.3.1.Objęte
7.3.Nie dotyczy
7.4.Nie dotyczy
7.5.3.1, 3.7, 3.8Objęte
7.6.5.2.1.1, A.10, A.11Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania

Oprogramowanie nie zostało objęte

8.
8.1.3.2.6, 3.9, 4.5.4Objęte
8.2.3.10.Objęte
8.3.Nieobjęte
8.4.Nieobjęte
8.5.Nie dotyczy
9.
9.1.3.11.Objęte
9.2.Nie dotyczy
9.3.Nieobjęte
9.4.Nie dotyczy
9.5.3.3.2, 3.3.1Objęte
9.6.Nie dotyczy
9.7.3.11.Objęte
9.8.3.11.5, 3.12Objęte
10.
10.1.3.3.Objęte
10.2.3.3.Objęte
10.3.3.3.1Objęte tylko w odniesieniu do druku
10.4.Nie dotyczy
10.5.Nie dotyczy
11.
11.1.3.3.Nieobjęte
11.2.Nieobjęte
12.5.Objęte
Załącznik MI-006
DefinicjeT1.1, T.1.2, T.1.3Objęte
Rozdział I - Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych
1.4.1.1, 5.1.1Objęte
1.1.T.4.4, 5.1.1Objęte
1.2.2.5.4.3, 2.5.4.4, 5.1.1Objęte
1.3.2.5.4.1, 5.1.1Objęte
1.4.2.4, 5.1.1Objęte
2.
3.
3.1.3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1.1Objęte
3.2.3.8.Objęte
3.3.3.2.4, 3.3.1Objęte
3.44.4.Objęte
3.5.2.5.3, 2.5.5.4, 2.5.5.5,

3.5, A.6.3.3, A.6.3.4,

2.6.2, A.10.1, 2.6.3,

A.10.2, 2.6.4, A.10.3

Objęte
3.6.3.4.Nieobjęte
4.
Rozdział V - Wagi automatyczne przenośnikowe
1.2.1.Objęte
2.
2.1.2.3, 2.4, 5.1.1Objęte
2.2.2.3.Objęte
3.2.2.1 - Tabela 1Objęte
4.5.1.1, 3.8.3, 3.8 (linia 4)Objęte
5.3.2.2Objęte
6.
6.1.2.2.3Objęte
6.2.T.5.5Objęte

Uwagi:

Kolumna "Uwaga" wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 50-1 i D 11 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie "Objęte" oznacza, że:

- wymóg OIML R 50-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;

- wymóg OIML R 50-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE; lub

- całość wymogu OIML R 50-1 i D 11 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);

- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie "Nieobjęte" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 50-1 i D 11, bądź nie został ujęty w OIML R 50-1 ani D 11.

Określenie "Nie dotyczy" oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy wag automatycznych przenośnikowych.

MI-006: Wagi automatyczne odważające

w odniesieniu do:

- OIML R 107-1, wydanie 2007 (E)

Zasadnicze wymogi w MID

(załącznik I i załącznik MI-006 - część wspólna oraz rozdział IV)

OIML R 107-1 wersja 2007Uwaga
Załącznik I
1.1.2.2.1, 4.1.1Objęte
1.2.4.1.2, 4.2.1, 4.2.4Objęte, z tym wyjątkiem ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego
1.3.5.1.1Objęte
1.3.12.7.1.1, 4.2.3Objęte, z wyjątkiem przypadku kondensacji wilgotności lub określonego położenia
1.3.2Nie dotyczy
1.3.3
a) E1

a) E2

a) E3A.7.4.6Objęte pod warunkiem stosowania impulsu testowego 5, poziomu badań IV zgodnie z ISO 7637-2:2004(E)
b)A.7.4.1, A.7.4.2,

A.7.4.4, A.7.4.5.1,

A.7.4.5.2, A.7.4.3

Objęte w zakresie E1,

Objęte w zakresie E2, pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004)

1.3.42.7.2, 4.2.8, A.7.3.4,

A.7.3.5, 4.2.5, A.5.3

Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004)
1.4.
1.4.1A.7.1, załącznik AObjęte
1.4.2A.7.3.3, 4.2.3Objęte z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją
2.6.7.3, A.8Objęte
3.T.3.9Objęte
4.Objęte przez wszystkie inne badania
5.4.1.3, 6.7.3, A.8Objęte
6.3.2.2-3.2.5, 3.4.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.4Objęte
7.
7.1.2.6, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,

3.2.9

Objęte
7.2.3.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7,

3.2.11

Objęte
7.3.Nie dotyczy
7.4.Nie dotyczy
7.5.3.1.Objęte
7.6.3.7, 5.1.2.2, 5.2.2, 3.6.2Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania
8.
8.1.4.2.6Objęte
8.2.3.3.Objęte
8.3.3.6.Objęte
8.4.3.5, 3.6Objęte
8.5.Nie dotyczy
9.
9.1.3.9.Objęte, z wyjątkiem informacji o obecności urządzeń dodatkowych
9.2.Nie dotyczy
9.3.3.7, 3.8, 5.1.1Objęte
9.4.Nie dotyczy
9.5.2.3, 3.4.2.1Objęte
9.6.Nie dotyczy
9.7.2.8, 3.9Objęte
9.8.3.9.4, 3.10Objęte
10.
10.1.2.6, 3.4Objęte
10.2.2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3,

3.4.4

Objęte
10.3.Nieobjęte
10.4.Nie dotyczy
10.5.Nie dotyczy
11.
11.1.3.4, 3.5Objęte
11.2.3.4, 3.5Objęte
12.5.Objęte
Załącznik MI-006
DefinicjeT.1.2, T.1.4Objęte
Rozdział I - Wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych
1.
1.1.5.1.1Objęte
1.2.5.1.1Objęte
1.3.2.7.1.1Objęte
1.4.5.1.1Objęte
2.
3.
3.1.3.1, 3.2Objęte
3.2.3.2.3, 3.2.9Objęte
3.3.3.4.1Objęte
3.4.4.2.2Objęte
3.5.3.8.Objęte
3.6.3.2.5Objęte
4.
Rozdział IV - Wagi automatyczne odważające
1.2.1.Objęte
2.2.2.1 Tabela 1Objęte
3.2.4.Objęte
4.2.5.Objęte
5.3.8, 3.8.3Objęte
6.3.2.7Objęte
7.3.4.3Objęte
8.
8.1.2.2.2 Tabela 2Objęte
8.2.T.4.5.6, 4.1.2, 4.2.4.aObjęte

Uwagi:

Kolumna "Uwaga" wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 107-1 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie "Objęte" oznacza, że:

- wymóg OIML R 107-1 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE; lub

- wymóg OIML R 107-1 jest bardziej restrykcyjny niż wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE; lub

- całość wymogu OIML R 107-1 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);

- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie "Nieobjęte" oznacza, że wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE są bądź to niezgodne z odpowiednim wymaganiem OIML R 107-1, bądź nie zostały ujęte w OIML R 107-1.

Określenie "Nie dotyczy" oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy wag automatycznych odważających.

MI-007: Taksometry

w odniesieniu do:

- OIML R 21 wersja 2007

Zasadnicze wymogi w MIDOIML R 21 wersja 2007Uwaga
ZAŁĄCZNIK 1
1.12.4.5.4; 2.5.5Objęte
1.2A.5.4.5Objęte
1.33.5.2Objęte
1.3.13.5.1; 5.1.2Objęte
1.3.2 (a)
M1:Nie dotyczy
M2:Nie dotyczy
M3:A.5.4.4Objęte
1.3.2 (b)Objęte
1.3.3 (a)
E1Nie dotyczy
E2Nie dotyczy
E3Pierwsze zdanieA.5.4.3; A.5.4.5;

A.5.4.6; A.5.4.7

Objęte pod warunkiem stosowania natężenia pola wynoszącego 24 V/m
Drugie zdanie, tiret pierwszeA.5.4.3.2.Objęte
Drugie zdanie, tiret drugieObjęte pod warunkiem stosowania testu B dotyczącego stanów nieustalonych zgodnie z ISO 16750-2:2010(E).
1.3.3 (b)Załącznik AObjęte
1.3.4Załącznik AObjęte
1.4
1.4.1A.5.1Objęte
1.4.25.1.2Objęte
27.5Objęte
35.2.6Objęte
4Nie dotyczy
54.1Objęte
63.3Objęte
7
7.14.2.1Objęte
7.24.1; 4.9.1Objęte
7.3Nie dotyczy
7.4Nie dotyczy
7.54.1Objęte
7.64.2.3; 4.11Objęte, gdy procedura sprawdzania jest opisana w instrukcji obsługi
8
8.15.2.3.2Objęte
8.24.2.5Objęte
8.34.11.2.Objęte
8.44.10Objęte
8.5Nie dotyczy
9
9.14.12; 4.12.1Objęte
9.2Nie dotyczy
9.3Nieobjęte
9.4Nie dotyczy
9.5Nie dotyczy
9.6Nie dotyczy
9.73.4; 4.9.1Objęte
9.84.12.2Objęte
10
10.14.9.1Objęte
10.24.9.1Objęte
10.34.9.2Objęte
10.44.9.1Objęte
10.5Nie dotyczy
11
11.1Nie dotyczy
11.2Nie dotyczy
124.2.3Objęte
ZAŁĄCZNIK MI-007
Definicje
Taksometr2.1.1Objęte
Opłata2.3.1.1Objęte
Prędkość graniczna2.3.1.2Objęte
Zwykły tryb obliczania S (pojedyncze zastosowanie taryfy)2.3.1.3.1Objęte
Zwykły tryb obliczania D (podwójne zastosowanie taryfy)2.3.1.3.2Objęte
Położenie pracy2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2;

2.3.3.3

Objęte
13.1Objęte
22.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1Objęte
34.3Objęte
45.2.3; 4.2.2Objęte
54.2.3; 4.2.5Objęte
6.1A.5.4.4Objęte
6.23.5.1; 3.5.2Objęte
73.2.1.1Objęte
8
8.1Zobacz odpowiedź do załącznika 1 pkt 1.3.3Objęte
8.25.1.3Objęte
95.2.5Objęte
103.1Objęte
114.5.3 (b)Objęte
124.5.4Objęte
134.9.1Objęte
14.14.2.4Objęte
14.24.2.5Objęte, jeśli obowiązuje pkt 4.2.5 i OIML R 21:2007
14.3Zobacz odpowiedź do załącznika 1 pkt 8.3Objęte
15.14.7Objęte
15.24.7Objęte
15.34.9.1Objęte
164.8Objęte
174.1; 4.14.1Objęte
185.2.4; 3.2.1.1Objęte
194.14.1; 4.2.1Objęte
204.2.1Objęte
213.3Objęte
223.7Objęte
233.4Objęte

Uwagi:

Kolumna "Uwaga" wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 21 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie "Objęte" oznacza, że:

- wymóg OIML R 21 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE, lub

- wymóg OIML R 21 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE, lub

- całość wymogu OIML R 21 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości),

- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie "Nieobjęte" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 21, bądź też nie został ujęty w OIML R 21.

Określenie "Nie dotyczy" oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy taksometrów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ NUMERÓW I TYTUŁÓW DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI METROLOGII PRAWNEJ (OIML), WYCOFANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W 2014 R., UPRZEDNIO UZNANYCH ZA SPECYFIKACJE ZHARMONIZOWANE, GDZIE WSKAZANO TE POSTANOWIENIA, KTÓRYCH SPEŁNIENIE POZWALAŁO NA DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2004/22/WE (MID) WDROŻONEJ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ DLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Publikacja odniesienia w sprawie przyrządów pomiarowych do cieczy innych niż woda (MI-005), w odniesieniu do OIML R117, wydanie 1995 4 , zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie wag automatycznych dla pojedynczych ładunków (MI-006-II), w odniesieniu do OIML R51-1, wersja 2006 5 , zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie automatycznych grawimetrycznych urządzeń napełniających (MI-006-III), w odniesieniu do OIML R61-1, wydanie 2004 6 , zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie wag do nieciągłego ważenia towarów na przenośnikach (MI-006-IV), w odniesieniu do OIML R107-1, wydanie 1997 7 , zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie wag do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach (MI-006-V), w odniesieniu do OIML R50-1, wydanie 1997 8 . zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie wag automatycznych wagonowych (MI-006-IV), w odniesieniu do OIML R106-1, wydanie 1997 9 , zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie analizatorów spalin samochodowych (MI-010), w odniesieniu do OIML R99, wydanie 2000 10 . zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie gazomierzy (MI-002), w odniesieniu do OIML R137-1, wydanie 2006 11 , zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

Publikacja odniesienia w sprawie taksometrów (MI-007), w odniesieniu do OIML R21, wersja 2007 12 , zostaje wycofana po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Świadectwa badania typu WE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

1 Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do wymagań zasadniczych (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy)) (Dz. Urz. UE C 76 z 14.03.2014, str. 1) oraz komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do wymagań zasadniczych (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy)) (Dz. Urz. UE C 443 z 11.12.2014, str. 1).
2 Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149).
3 Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Wycofanie publikacji odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów) (Dz. Urz. UE C 76 z 14.03.2014, str. 21) oraz komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Wycofanie publikacji odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykazu ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów) (Dz. Urz. UE C 443 z 11.12.2014, str. 6).
4 Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 6.
5 Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 9.
6 Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 11.
7 Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 14.
8 Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 16.
9 Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 19.
10 Dz. Urz. C 269 z 04.11.2006, s. 27.
11 Dz. Urz. C 268 z 10.11.2009, s. 1.
12 Dz. Urz. C 268 z 10.11.2009, s. 1.