Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku.

Monitor Polski

M.P.2012.482

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 2012 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku

Na podstawie art. 166 § 3 w związku z § 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Stwierdza się wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku sędzi Anny Marii Skupnej, w związku ze złożoną rezygnacją.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.