Monitor Polski

M.P.2015.697

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2015 r.
o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. Wprowadzam Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "dyrektywą", stanowiącą załącznik do postanowienia 1 .
§  2.
1. Traci moc postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 48, poz. 705).
2. Plany oraz inne dokumenty wykonawcze wydane na podstawie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1, obowiązują do czasu wydania nowych planów i dokumentów wykonawczych według ustaleń przyjętych w dyrektywie, nie dłużej niż 10 miesięcy od daty wejścia w życie postanowienia.
§  3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Załącznik stanowi niejawne wydawnictwo dystrybuowane przez Ministra Obrony Narodowej według odrębnego rozdzielnika z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21).