Monitor Polski

M.P.2019.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2018 r.
o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1.  Wprowadzam Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "dyrektywą", stanowiącą załącznik do postanowienia 1 .
§  2. 
1.  Traci moc postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 697).
2.  Do czasu wydania nowych planów i dokumentów wykonawczych według ustaleń przyjętych w dyrektywie, nie dłużej jednak niż przez:
1) 9 miesięcy od dnia wejścia w życie postanowienia - w przypadku planów i dokumentów wydanych przez ministrów, centralne organy administracji rządowej, kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, a także wojewodów,
2) 18 miesięcy od dnia wejścia w życie postanowienia - w przypadku planów i dokumentów wydanych przez organy i jednostki organizacyjne inne niż wymienione w pkt 1

- stosuje się ostatnio wydane plany oraz inne dokumenty wykonawcze.

§  3.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Załącznik stanowi niejawne wydawnictwo dystrybuowane przez Ministra Obrony Narodowej według odrębnego rozdzielnika z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669).