Monitor Polski

M.P.2016.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 16 grudnia 2015 r.
o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710) ogłasza się, co następuje:
Minister Gospodarki wydał decyzje o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego następującym przedsiębiorcom:
1) w dniu 10 września 2015 r. - SPOT Centrum Badawczo-Rozwojowe sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;
2) w dniu 16 września 2015 r. - Instytutowi Innowacji Przemysłu Mleczarskiego sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).