Monitor Polski

M.P.2011.96.980

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 października 2011 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 5 października 2011 r.
o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm. 2 ) ogłasza się, co następuje:
Minister Gospodarki wydał w dniu 24 sierpnia 2011 r. decyzję Nr 3/Org/11 o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 457 i Nr 106, poz. 622.