Wszczęcie postępowania ochronnego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego... - M.P.2001.11.182 - OpenLEX

Wszczęcie postępowania ochronnego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego środka ochronnego w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Monitor Polski

M.P.2001.11.182

Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2001 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 26 marca 2001 r.
w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego środka ochronnego w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Na podstawie art. 28 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027), zwanej dalej "ustawą", postanawia się:
1.
Wszcząć postępowanie ochronne przeglądowe z urzędu celem:
-
oceny dotychczasowych rezultatów stosowania środka ochronnego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Monitor Polski Nr 3, poz. 13),
-
ustalenia, czy dalsze stosowanie przedmiotowego środka jest niezbędne dla zapobieżenia lub usunięcia poważnej szkody dla przemysłu krajowego.
2.
Określić przy tym:
-
okres badany od 15 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2001 r.,
-
termin, w którym strony zainteresowane powinny zgłosić swój udział w postępowaniu: 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia,
-
termin składania informacji i opinii przez strony zainteresowane, mających znaczenie dla postępowania ochronnego przeglądowego: 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie

Opłata celna dodatkowa na niektóre rodzaje obuwia wprowadzona została decyzją Ministra Gospodarki z dnia 6 stycznia 1999 r. (Monitor Polski Nr 3, poz. 13) na okres trzech lat, to jest do dnia 31 grudnia 2001 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny określonych rodzajów obuwia importowanego z Chińskiej Republiki Ludowej. Postępowanie ochronne wszczęto na wniosek Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego występującej na rzecz przemysłu krajowego.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, w celu zbadania zasadności przedłużenia okresu stosowania wyżej wymienionego środka ochronnego, Minister Gospodarki wszczął postępowanie ochronne przeglądowe, z zachowaniem przewidzianego art. 28 ust. 2 ustawy terminu 9 miesięcy poprzedzających datę zakończenia okresu stosowania środka.

Postępowanie wszczęto z urzędu, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, w oparciu o zebrane przez Ministra Gospodarki dane dotyczące skutków działania opłaty celnej dodatkowej w latach 1999-2000, ustanowionej na obuwie pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej o następujących kodach PCN:

6402 19 00 0, 6402 20 00 0, 6402 91 00 0, 6402 99 10 0, 6402 99 31 0, 6402 99 39 0, 6402 99 50 0, 6402 99 91 0, 6402 99 93 0, 6402 99 96 0, 6402 99 98 0, 6403 19 00 0, 6403 91 11 0, 6403 91 13 0, 6403 91 16 0, 6403 91 18 0, 6403 91 91 0, 6403 91 93 0, 6403 91 96 0, 6403 91 98 0, 6403 99 11 0, 6403 99 31 0, 6403 99 33 0, 6403 99 36 0, 6403 99 38 0, 6403 99 50 0, 6403 99 91 0, 6403 99 93 0, 6403 99 96 0, 6403 99 98 0, 6404 11 00 0, 6404 19 10 0, 6404 19 90 0, 6405 10 90 0, 6405 20 91 0, 6405 20 99 0, 6405 90 10 0.

Z danych będących w dyspozycji Ministra Gospodarki wynika, że w roku 2000 w stosunku do 1998 r.:

*
import obuwia ogółem na polski obszar celny ilościowo zmniejszył się o 48%, w tym z Chin o 97%,
*
import obuwia ogółem na polski obszar celny wartościowo zmniejszył się o 21%, w tym z Chin o 80%,
*
średnia cena w imporcie ogółem wzrosła o 52%, a z Chin ponad 6,5-krotnie,
*
eksport obuwia wzrósł o 2 mln par,
*
zanotowano wzrost rentowności.

Wyniki te świadczą, że zastosowany środek ochronny przynosi zamierzone efekty, w związku z tym istnieje potrzeba ustalenia, czy dalsze jego stosowanie jest niezbędne dla zapobieżenia wystąpieniu szkody w przyszłości.

Mając powyższe na uwadze, stwierdza się, że wszczęcie postępowania ochronnego przeglądowego jest zasadne.