Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.1171

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2020 r. wynosi 100,10%.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).