Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2021.836

Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2021 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2021 r. wynosi 101,90%.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723 oraz z 2021 r. poz. 1473).