Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2007 r.

Monitor Polski

M.P.2007.76.815

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 października 2007 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2007 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2007 r. w stosunku do II kwartału 2007 r. wzrosły o 0,2 %.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 222, poz. 1629.