Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2004.11.180

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 marca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2003 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż dynamika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2003 r. w stosunku do III kwartału 2003 r. wyniosła 0,0 %.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.