Monitor Polski

M.P.2009.78.981

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 grudnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2009 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2009 r. w stosunku do II kwartału 2009 r. wyniósł 99,6 (ceny obniżyły się o 0,4 %).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241.