Monitor Polski

M.P.2005.22.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 marca 2005 r.
o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) ogłasza się, co następuje:
Impreza targowo-wystawiennicza Targi i Forum Zastosowań Informatyki i Telekomunikacji INFOSYSTEM, organizowana w dniach od 20 do 23 czerwca 2005 r. przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na ich terenach wystawienniczych w Poznaniu, jest wystawą publiczną dającą pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Niniejsze obwieszczenie zastępuje dotychczasowy pkt 11 obwieszczenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym (M. P. z 2005 r. Nr 2, poz. 21).