Art. 125. - [Pierwszeństwo z wystawy] - Prawo własności przemysłowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  125.  [Pierwszeństwo z wystawy]

Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego znaku towarowego nastąpi w okresie 6 miesięcy od tej daty.

2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).