Wprowadzenie zmian w jednolitych planach kont obowiązujących w roku 1951. - M.P.1951.A-73.964 - OpenLEX

Wprowadzenie zmian w jednolitych planach kont obowiązujących w roku 1951.

Monitor Polski

M.P.1951.A-73.964

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 sierpnia 1951 r.
wprowadzające zmiany w jednolitych planach kont obowiązujących w roku 1951.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
W niżej wymienionych jednolitych planach kont:
a)
jednolitym planie kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych,
b)
jednolitym planie kont dla państwowych przedsiębiorstw handlowych,
c)
jednolitym planie kont dla państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego,
d)
uproszczonym jednolitym planie kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych podległych terenowym organom jednolitej władzy państwowej i b. Centralnemu Urzędowi Drobnej Wytwórczości,
e)
jednolitym planie kont dla państwowych gospodarstw rolnych na rozrachunku gospodarczym,
f)
jednolitym planie kont dla jednostek administracyjnych,
g)
wszystkich branżowych planach kont opracowanych w oparciu o powyższe jednolite plany kont wymienione w punktach a)-f), wprowadza się dodatkowe konto 1103 "Czeki limitowe".
Konto 1103 "Czeki limitowe" obciążane będzie w korespondencji z kontem 1100 (110) "Rachunek operacyjny" za otrzymane z banku limitowe książeczki czekowe. Obciążenie to następuje w wysokości limitu ustalonego przez bank dla każdej wydanej limitowej książeczki czekowej. Wystawione czeki księgowane będą na dobro konta 1103 "Czeki limitowe" w ciężar odpowiednich kont klasy 1 lub klasy 4.
W sprawozdaniach finansowych wartością salda konta 1103 "Czeki limitowe" powiększyć należy saldo konta 1100 (110) "Rachunek operacyjny". Ponadto saldo konta 1103 "Czeki limitowe" wykazać należy w danych uzupełniających do bilansu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 maja 1951 r.