Wprowadzenie kontyngentowania wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze na rzecz jednostek gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1971.22.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ I MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 3 kwietnia 1971 r.
w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze na rzecz jednostek gospodarczych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. Nr 11, poz. 72) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się kontyngentowanie wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze na rzecz jednostek gospodarczych.
Ustalenie wykazu jednostek gospodarczych, które obejmuje się kontyngentowaniem, oraz kontyngentów wody powinno się odbywać w trybie i na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 maja 1963 r. w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych (Monitor Polski z 1963 r. Nr 48, poz 245 i z 1964 r. Nr 38, poz. 179).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1971 r.