Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1956.10.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1956 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 1956 r.
w sprawie wprowadzenia i trybu wydawania kart turystycznych.

W celu ułatwienia turystom polskim uprawiania turystyki na obszarach pogranicznych rejonów turystycznych, a w szczególności na czechosłowackim obszarze turystycznym określonym umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Czechosłowackiej o turystycznym ruchu pogranicznym z dnia 6 września 1955 r. - na podstawie § 1 uchwały nr 127 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki (Monitor Polski Nr A-26, poz. 341) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się karty turystyczne według załączonego wzoru, zwane w dalszej treści zarządzenia kartami.
Karta stanowi dokument, na podstawie którego posiadacz jej ma prawo:
1)
przebywać i swobodnie poruszać się w miejscowościach lub rejonach turystycznych położonych na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wzdłuż granicy polsko-czechosłowackiej, określonych odrębnymi przepisami, przy zachowaniu przepisów szczególnych obowiązujących w strefie nadgranicznej;
2)
otrzymać jednorazową przepustkę turystyczną uprawniającą do przebywania i poruszania się na obszarze turystycznym Czechosłowacji; przepustkę wydaje Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Zakopanem po przedłożeniu skierowania z właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania turysty wojewódzkiego komitetu turystyki przy prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m.st. Warszawie lub m. Łodzi);
3)
uzyskać zezwolenie wojewódzkiego komitetu turystyki na prowadzenie wycieczki młodzieży; zezwolenie powyższe wydaje się na wniosek:
a)
zainteresowanej szkoły, zatwierdzony przez wydział oświaty prezydium wojewódzkiej rady narodowej w stosunku do szkół stopnia licealnego, wydział oświaty prezydium powiatowej rady narodowej w stosunku do szkół stopnia podstawowego, dyrekcję okręgową szkolenia zawodowego w stosunku do szkół zawodowych,
b)
organizacji społecznej urządzającej wycieczkę;

właściwość wojewódzkiego komitetu turystyki w sprawach zezwoleń określa się według siedziby szkoły lub organizacji społecznej.

1.
Uczestnicy wycieczek młodzieży, organizowanych przez szkoły lub organizacje społeczne, są zwolnieni od obowiązku posiadania karty, jeżeli pozostają pod opieką osoby posiadającej zezwolenie na prowadzenie wycieczki zgodnie z § 2 pkt 3.
2.
Uczestnicy wycieczek młodzieży mogą:
1)
przebywać i swobodnie poruszać się w miejscowościach lub rejonach turystycznych, o których mowa w § 2 pkt 1,
2)
otrzymać w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Zakopanem jednorazową zbiorową przepustkę turystyczną uprawniającą do przebywania i poruszania się na obszarze turystycznym Czechosłowacji.
1.
Karty wydają, przedłużają i unieważniają wojewódzkie komitety turystyki.
2.
Karty wydawane są z ważnością na okres jednego roku, licząc od dnia wystawienia karty. Po upływie roku ważność karty może być przedłużona na następny roczny okres.
1.
O uzyskanie karty mogą starać się osoby, które ukończyły 15 rok życia, posiadają obywatelstwo polskie i stale zamieszkują na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Dzieci w wieku do lat 15 własne lub przyjęte na wychowanie oraz pozostające na utrzymaniu posiadacza karty mogą być wpisane do karty turysty i korzystać z uprawnień określonych w § 2 pkt 1 i 2.
1.
Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności karty składa się do wojewódzkiego komitetu turystyki właściwego według miejsca zamieszkania turysty.
2.
Wniosek o wydanie karty należy kierować za pośrednictwem jednej z niżej podanych organizacji społecznych według przynależności organizacyjnej wnioskodawcy, a mianowicie:
1)
zarządu okręgowego właściwego związku zawodowego, którego wnioskodawca jest członkiem,
2)
zarządu wojewódzkiego Związku Młodzieży Polskiej,
3)
zarządu wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej,
4)
komitetu uczelnianego Zrzeszenia Studentów Polskich,
5)
okręgowego zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
3.
Uczniowie szkół ogólnokształcących, zawodowych i specjalnych w wieku powyżej 15 lat składają wnioski o wydanie karty za pośrednictwem kierownictwa szkoły oraz wydziału oświaty prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej lub dyrekcji okręgowej szkolenia zawodowego.
4.
Tryb ubiegania się o otrzymanie karty przez oficerów w służbie czynnej Wojska Polskiego, funkcjonariuszów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej określą zarządzenia właściwych ministrów wydane po porozumieniu się z Przewodniczącym Komitetu dla Spraw Turystyki.
1.
Szczegółowy tryb wydawania, przedłużania ważności i unieważniania kart określi instrukcja Przewodniczącego Komitetu dla Spraw Turystyki.
2.
Karty są drukami ścisłego zarachowania.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR KARTY TURYSTYCZNEJ

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................