Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Monitor Polski

M.P.2007.77.829

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 17 października 2007 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) ustala się na rok 2007 liczbę wolnych stanowisk sędziowskich, w ramach limitu zatrudnienia dla wojewódzkich sądów administracyjnych w ilości 20, w podziale na:
1)
trzy stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku;
2)
jedno stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach;
3)
dwa stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie;
4)
trzy stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie;
5)
jedno stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie;
6)
jedno stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie;
7)
dziewięć stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Informuję, że do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263).

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413, 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976.