Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2011.31.363

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1 ) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
3)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olecku;
9)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu;
11)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim;
12)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.