Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2009.1.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 grudnia 2008 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
2)
cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu;
3)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;
4)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;
5)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4.