Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2008.25.251

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 marca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 marca 2008 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
2)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie;
3)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
4)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
5)
cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
6)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.