Monitor Polski

M.P.2018.1114

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PRACA Z DZIECKIEM METODĄ MARII MONTESSORI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
PRACA Z DZIECKIEM METODĄ MARII MONTESSORI

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Ważny bezterminowo

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" jest przygotowana do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy z dziećmi zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Potrafi: zaaranżować przestrzeń pracy własnej, wykorzystywać pomoce Montessori w pracy z dzieckiem, samodzielnie zaprojektować i wykonać pomoc Montessori, animować pracę z dzieckiem zgodnie z zasadami pracy własnej, obserwować i omawiać podejmowane przez dziecko działanie w trakcie pracy własnej.

Zestaw 1. Posługiwanie się założeniami pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia podstawy pedagogiki Marii Montessori- przytacza życiorys Marii Montessori; - definiuje terminy typowe dla pedagogiki Montessori (w tym lekcja trójstopniowa, polaryzacja uwagi, kontrola błędu, izolacja trudności, fazy wrażliwe); - podaje przykłady zastosowania typowych elementów pedagogiki Montessori w pracy z dzieckiem.
Wskazuje na znaczenie ciszy w pracy z dzieckiem- omawia rolę ciszy i jej wykorzystanie w czasie zajęć; - omawia potrzebę ciszy u dziecka i jej związek z uczeniem się; - podaje przykłady ćwiczeń wykorzystywanych w lekcji ciszy.
Omawia rolę prowadzącego zajęcia w pracy z dziećmi zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori- wymienia i opisuje umiejętności prowadzącego zajęcia, w tym obserwowanie dziecka, indukowanie ciszy, tworzenie "przygotowanego otoczenia", wspieranie samodzielności dziecka; - omawia istotę zatrzymania się, dawania dzieciom czasu na ich indywidualny rozwój; - omawia znaczenie indywidualnych pasji, talentów, zainteresowań w rozwoju dziecka; - charakteryzuje postawę gotowości prowadzącego do przyznania się do niewiedzy.
Zestaw 2. Organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem według założeń pedagogiki Marii Montessori
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje zasady pracy własnej- wymienia zasady pracy własnej (w tym zasada swobodnego wyboru pomocy, czasu i miejsca pracy, zasada pracy w ciszy, zasada porządku, zasada możliwości współpracy, zasada transferu); - wyjaśnia znaczenie przyjętych zasad w kontekście założeń metody Marii Montessori; - podaje przykłady wprowadzania i realizowania zasad w czasie pracy własnej na podstawie przeprowadzonej obserwacji pracy jednego dziecka, pracy nauczyciela, dynamiki pracy grupy, pracy grupy dzieci z materiałem; - podaje praktyczne rozwiązania wykorzystania i wprowadzania założeń pedagogiki Marii Montessori.
Charakteryzuje zasady "przygotowanego otoczenia"- wymienia i objaśnia aspekty przygotowanego otoczenia (aspekt: osobowy, przedmiotowy, strukturalno-dynamiczny); - na podstawie przeprowadzonej obserwacji podaje przykłady organizacji przestrzeni uwzględniające aspekt osobowy i aspekt przedmiotowy w odniesieniu do koncepcji Montessori; - podaje przykład transferu przygotowanego otoczenia na świat zewnętrzny.
Przygotowuje i wykorzystuje materiał rozwojowy- wykonuje materiał rozwojowy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori; - demonstruje pracę z wykonaną przez siebie pomocą; - omawia pomoc w odniesieniu do następujących kryteriów: zgodność pomocy z założonym celem, adekwatność pomocy do fazy rozwoju dziecka, przeniesienie na otoczenie, izolacja trudności, kontrola błędu, wartości estetyczne; - prezentuje sposób pracy z materiałem rozwojowym wylosowanym spośród następującego zestawu: różowa wieża, brązowe schody, metalowe ramki, złoty materiał, znaczki, wielka tablica do mnożenia, liczydła, wielkie dzielenie, wąż dodatni i wąż ujemny, szorstkie litery; - omawia wylosowany materiał rozwojowy pod kątem charakterystyki adresatów, celów pracy z tą pomocą i powiązania jej z innymi pomocami, transferu na świat zewnętrzny.
Prowadzi obserwacje i wykorzystuje informacje z przeprowadzonych obserwacji do pracy według założeń metody Marii Montessori- na podstawie przeprowadzonej obserwacji omawia kluczowe elementy pracy dziecka (w tym fazy koncentracji i dekoncentracji uwagi, wchodzenie w relację z innymi, praca z opiekunem, praca z pomocami); - na podstawie przeprowadzonej obserwacji omawia kluczowe elementy pracy z dzieckiem (w tym wprowadzenie pomocy, indywidualna praca z dzieckiem, obserwacja, prowadzenie kręgu, egzekwowanie ciszy); - na podstawie przeprowadzonej obserwacji omawia kluczowe elementy pracy grupy dzieci (w tym wchodzenie w relację, czas pracy indywidualnej, wspólnej, czas pracy z opiekunem, dynamika ciszy); - na podstawie przeprowadzonej obserwacji omawia kluczowe elementy pracy z materiałami (w tym wybór i korzystanie z pomocy, samodzielność, czas pracy z pomocą, dynamika koncentracji w trakcie pracy z pomocą).
Omawia problematykę pracy z rodzicami w kontekście założeń pedagogiki Marii Montessori- uzasadnia rolę współpracy z rodzicami zgodnie z założeniami koncepcji Montessori; - przedstawia korzyści wynikające z pracy według założeń koncepcji Marii Montessori; - podaje przykłady dotyczące wspierania rozwoju i kształcenia dzieci; - podaje przykłady współpracy z rodzicami.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Walidacja może być przeprowadzana wyłącznie w miejscu, w którym:

1) praca własna według zasad Marii Montessori odbywa się przez 5 dni w tygodniu przez minimum 3 godziny dziennie,

2) dostępny jest podstawowy materiał Montessori.

Instytucja certyfikująca ma obowiązek zapewnienia kandydatowi wsparcia doradcy walidacyjnego.

W walidacji muszą być uwzględnione następujące elementy:

1) kandydat musi przeprowadzić co najmniej 8 godzin obserwacji pracy własnej dzieci prowadzonej zgodnie z zasadami Montessori, udokumentowanej w arkuszu obserwacji przygotowanym przez instytucję certyfikującą,

2) egzamin ustny, w tym omówienie przeprowadzonej obserwacji,

3) egzamin pisemny,

4) prezentacja samodzielnie zaprojektowanego i wykonanego materiału rozwojowego.

Walidację przeprowadza komisja składająca się co najmniej z 2 osób, które:

1) posiadają dyplom ukończenia studiów pedagogicznych,

2) w ciągu ostatnich 5 lat przez co najmniej 2 lata prowadziły zajęcia zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori w miejscu, w którym praca własna według zasad Montessori odbywała się przez 5 dni w tygodniu, przez minimum 3 godziny dziennie,

3) w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziły co najmniej 30 godzin zajęć na kursach, warsztatach z zakresu pedagogiki Marii Montessori.

7. Warunki, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji

Posiadanie świadectwa dojrzałości (4 poziom PRK)

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na dziesięć lat
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).