Włączenie kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2021.382

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 1 kwietnia 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK 2  

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ORGANIZOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI MEDYCZNYMI W MIEJSCACH ICH WYTWARZANIA" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Bezterminowo w przypadku ciągłości wykonywania zawodu związanego bezpośrednio lub pośrednio z organizowaniem gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania. W przypadku gdy przerwa w wykonywaniu ww. zawodu wynosi ponad 5 lat, następuje konieczność ponownego potwierdzenia kwalifikacji.
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" pracuje samodzielnie, okazjonalnie nadzorując pracę innych osób. Jest odpowiedzialna za opracowanie procedur postępowania z odpadami medycznymi oraz procedury obiegu ewidencji odpadów medycznych w miejscu swojego zatrudnienia. W ramach swoich działań na terenie placówki organizuje odbiór odpadów medycznych i współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów medycznych.
Przygotowuje materiały oraz organizuje szkolenia z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi dla innych osób zatrudnionych w placówce.
Do zadań osoby posiadającej kwalifikacje "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" należy również przygotowanie i organizacja okresowych kontroli wewnętrznych oraz współpraca z organami kontroli zewnętrznej.
Osoba posiadająca tę kwalifikację stosuje przepisy wynikające z prawa regulującego gospodarkę odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania.
Zestaw 1. Opracowanie i doskonalenie/aktualizacja procedur postępowania z odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się przepisami prawa w zakresie gospodarki odpadami medycznymi1) omawia przepisy dotyczące gospodarki odpadami medycznymi (w tym m.in. ustawę o odpadach i akty wykonawcze);

2) omawia aktualną klasyfikację odpadów medycznych.

Identyfikuje źródła powstawania i rodzaje odpadów medycznych w placówce1) wymienia potencjalne miejsca powstawania odpadów medycznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych placówki (np. poradnie, działy, oddziały, gabinety, laboratoria);

2) omawia charakterystyczne kategorie, grupy i rodzaje odpadów medycznych powstające w poszczególnych jednostkach organizacyjnych placówki (np. poradnie, działy, oddziały, gabinety, laboratoria).

Przygotowuje procedury postępowania

z odpadami medycznymi

1) charakteryzuje strukturę i elementy procedury (m.in. cel, zakres, podstawa prawna, definicje, podpisy, instrukcje postępowania w miejscu powstawania);

2) opisuje elementy gospodarki odpadami medycznymi w placówce (m.in. gromadzenie w miejscu wytworzenia, transport wewnętrzny, magazynowanie);

3) na podstawie charakterystyki jednostki organizacyjnej placówki medycznej przygotowuje fragmenty procedury postępowania z odpadami medycznymi (np. instrukcje postępowania w miejscu wytwarzania, definicje, zakres, transport wewnętrzny, magazynowanie).

Aktualizuje procedury postępowania z odpadami medycznymi1) wymienia kryteria i sytuacje, w których podejmuje decyzję o konieczności aktualizacji procedur (np. zmiany obowiązującego prawa, zmiany organizacyjne w placówce, zmiany wytycznych);

2) omawia sposób aktualizacji procedury.

Zestaw 2. Organizowanie sposobu postępowania z odpadami medycznymi w miejscu powstawania
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prowadzi selektywną zbiórkę odpadów medycznych w miejscu wytwarzania1) klasyfikuje wytwarzane odpady medyczne według przepisów;

2) dobiera pojemniki i worki dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów medycznych zgodnie z przepisami;

3) określa czas przechowywania dla poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu powstawania zgodnie z przepisami;

4) określa sposób oznaczania pojemników i worków w miejscu powstawania zgodnie z przepisami.

Organizuje transport wewnętrzny i magazynowanie odpadów medycznych w miejscu wytwarzania1) określa środki transportu wewnętrznego i pojemniki do transportu wewnętrznego;

2) określa dopuszczalne techniki wstępnego magazynowania odpadów medycznych;

3) określa czas i temperaturę wstępnego magazynowania odpadów medycznych.

Zestaw 3. Ewidencjonowanie odpadów medycznych i przygotowanie sprawozdań
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prowadzenie ewidencji odpadów medycznych1) omawia obowiązki w zakresie ewidencji odpadów medycznych wynikające z przepisów;

2) omawia wzory dokumentów ewidencji odpadów medycznych zgodne z przepisami (np. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów i dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych);

3) omawia zasady ewidencji ilościowej i jakościowej (np. zasady numeracji, dokładność pomiaru wg kategorii odpadów medycznych, terminowość, podpisy, podmioty wystawiające dokumenty);

4) wypełnia formularze do ewidencji odpadów medycznych zgodnie z przepisami;

5) omawia zasady archiwizowania dokumentów dotyczących ewidencji odpadów medycznych;

6) analizuje spójność ewidencji odpadów medycznych (np. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów i dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych);

7) sprawdza zgodność ewidencji odpadów medycznych z innymi dokumentami (np. z fakturami, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi przetwarzania odpadów medycznych);

8) omawia zawartość instrukcji obiegu dokumentów (m.in. cel, zakres, podstawa prawna, definicje, podpisy, wzory dokumentów, ścieżki przepływu dokumentów).

Przygotowywanie sprawozdań dla organów zewnętrznych1) wskazuje wzory dokumentów zgodne z przepisami;

2) wypełnia dokumentację sprawozdawczą zgodnie z przepisami na podstawie wzoru sprawozdania i danych o ilościach i rodzajach odpadów medycznych wytworzonych w ciągu roku w placówce.

Zestaw 4. Przygotowanie odbioru odpadów medycznych z placówki
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Określa potrzeby placówki w zakresie odbioru odpadów medycznych1) analizuje rodzaje i ilości powstających w placówce odpadów medycznych (np. karty ewidencji odpadów, sprawozdania okresowe do organów zewnętrznych);

2) dobiera częstotliwość odbioru i sposoby przetwarzania do rodzajów odpadów medycznych wytwarzanych przez placówkę.

Określa wymagania w stosunku do odbiorcy odpadów medycznych z placówki1) omawia wymogi formalne stawiane wobec podmiotu transportującego i przetwarzającego odpady medyczne w zależności od kategorii, rodzaju i grupy odpadów medycznych;

2) formułuje wymogi organizacyjne i formalne wobec podmiotu transportującego i przetwarzającego odpady medyczne niezbędne do przygotowania opisu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i umowy na odbiór odpadów (np. karty ewidencji odpadów, sprawozdania okresowe do organów zewnętrznych, krótka charakterystyka działania placówki).

Nadzoruje realizację umowy z podmiotem odbierającym odpady medyczne1) analizuje spójność dokumentów potwierdzających odbiór i unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych;

2) analizuje spójność dokumentów potwierdzających odbiór i unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych z zapisami umowy z podmiotem (np. ilości, terminy, ważność decyzji administracyjnych dotyczących przetwarzania odpadów medycznych).

Zestaw 5. Udzielanie informacji na temat gospodarki odpadami medycznymi w czasie kontroli instytucji zewnętrznych
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wybiera dokumentację przeznaczoną do kontroli1) wymienia kategorie i zakres dokumentów, które kontrolowany podmiot powinien przygotować na użytek zespołu kontrolującego.
Charakteryzuje procedurę kontroli zewnętrznej1) wymienia organy uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie gospodarki odpadami medycznymi;

2) omawia przebieg kontroli w zakresie gospodarki odpadami medycznymi;

3) omawia zasady sporządzania protokołu kontroli.

Zestaw 6. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki odpadami medycznymi w placówce
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Opracowuje metody i narzędzia kontroli1) omawia cele i przyczyny przeprowadzania okresowych kontroli wewnętrznych w obszarze gospodarki odpadami medycznymi;

2) omawia zakres kontroli wewnętrznej w obszarze gospodarki odpadami medycznymi (w odniesieniu do przepisów prawa i obowiązujących w placówce procedur);

3) omawia narzędzia kontroli na podstawie fragmentów procedury ewidencji dokumentów obiegu odpadów medycznych lub procedury postępowania z odpadami medycznymi (np. ustrukturyzowane wywiady z pracownikami, lista kontrolna, sposób realizacji wizji lokalnej).

Przeprowadza kontrolę wewnętrzną1) na podstawie otrzymanych od komisji narzędzi kontroli oraz materiałów audiowizualnych (np. zdjęcia i fragmenty filmów z miejsc wytwarzania i magazynowania oraz środków transportu wewnętrznego) przeprowadza kontrolę wewnętrzną, wypełnia otrzymane dokumenty i sporządza protokół pokontrolny w zakresie przeprowadzonej kontroli.
Zestaw 7. Organizowanie szkoleń w zakresie gospodarki odpadami medycznymi
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Identyfikuje potrzeby szkoleniowe1) określa częstotliwość prowadzenia szkoleń;

2) określa kryteria, według których podejmuje decyzje o realizacji szkoleń (np. zmiany prawa, wyniki kontroli, aktualizacja procedur, zatrudnienie nowych pracowników).

Organizuje szkolenie z gospodarki odpadami medycznymi1) przygotowuje plan szkolenia dla grupy pracowników (np. personel medyczny, pracownicy magazynu, pracownicy podmiotów zewnętrznych);

2) wymienia kryteria, którymi kieruje się, wybierając wykładowców do prowadzenia szkoleń.

";
6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Weryfikacja
1.1. Metody
Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji dopuszcza się następujące metody:
- test teoretyczny (forma pisemna lub ustna),
- obserwacja w warunkach symulowanych lub zadanie praktyczne,
- analiza dowodów uzupełniona rozmową z komisją.
Umiejętność "Przeprowadza kontrolę wewnętrzną" z zestawu 6 będzie sprawdzana za pomocą obserwacji w warunkach symulowanych lub zadaniem praktycznym, wszystkie pozostałe umiejętności będą sprawdzane za pomocą testu teoretycznego.
W procesie weryfikacji efektów uczenia się dopuszcza się także metodę analizy dowodów uzupełnionej rozmową, za pomocą których uczestnik walidacji może potwierdzić posiadanie wszystkich lub części efektów uczenia się. Uznawanymi dowodami mogą być np. procedury postępowania z odpadami medycznymi w miejscu pracy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie odbioru odpadów medycznych.
1.2. Zasoby kadrowe
Komisja weryfikacyjna składa się z min. trzech osób. Każdy z członków komisji posiada wykształcenie wyższe. Dwóch członków komisji powinno spełniać dowolne dwa z poniższych warunków, przy czym jednym ze spełnianych warunków musi być warunek 1 lub 2:
1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub inspekcji w zakresie gospodarki odpadami medycznymi;

2) co najmniej 3-letnie doświadczenie w egzaminowaniu w obszarze medycznym lub gospodarki odpadami;

3) autorstwo co najmniej 2 publikacji naukowych lub naukowo-technicznych w zakresie odpadów medycznych lub udział w pracach badawczych lub wdrożeniowych w zakresie odpadów medycznych realizowanych w okresie 10 lat poprzedzających proces walidacji.

1.3. Warunki przeprowadzania weryfikacji
Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się w dwóch etapach. Etap I stanowi pisemny test teoretyczny. Na etap II składają się: rozmowa z komisją weryfikacyjną oraz obserwacja w warunkach symulowanych. Warunkiem przejścia do etapu II jest pozytywna weryfikacja w etapie I.
Materiały niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji:

Zestaw dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji zawierający:

1) charakterystyki nie mniej niż 10 różnych jednostek organizacyjnych placówki medycznej (np. OIOM, oddział zabiegowy, oddział niezabiegowy, oddział pediatryczny itd.) zawierające informacje niezbędne do przygotowania procedury postępowania z odpadami medycznymi;
2) zestaw pustych formularzy do ewidencji odpadów medycznych (zgodnych z przepisami prawa);

3) zestaw falsyfikatów lub zanonimizowanych dokumentów:

- zestaw wypełnionych formularzy do ewidencji odpadów medycznych (zgodnych z przepisami prawa),

- decyzje administracyjne dotyczące przetwarzania odpadów medycznych,

- dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych,

- faktury potwierdzające wykonanie usługi odbioru,
- umowy z odbiorcami odpadów medycznych,
- zawierających informacje niezbędne do analizy wzajemnej spójności dokumentów;
4) schemat postępowania z odpadami medycznymi dla nie mniej niż 10 różnych jednostek organizacyjnych placówki medycznej (np. OIOM, oddział zabiegowy, oddział niezabiegowy, oddział pediatryczny itd.);
5) narzędzia kontroli (np. ustrukturyzowane wywiady z pracownikami, lista kontrolna) lub zanonimizowane materiały audiowizualne zawierające nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami medycznymi (np. zdjęcia i fragmenty filmów z miejsc wytwarzania i magazynowania oraz środków transportu wewnętrznego) umożliwiające symulację przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
2. Etapy identyfikowania i dokumentacji
Nie określa się wymagań dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Kwalifikacja pełna na poziomie 4 PRK.
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Załącznik zmieniony obwieszczeniem z dnia 4 czerwca 2021 r. (M.P.2021.535).