Monitor Polski

M.P.2018.836

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ODZYSKIWANIE DANYCH Z DYSKÓW TWARDYCH HDD" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
ODZYSKIWANIE DANYCH Z DYSKÓW TWARDYCH HDD

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

5 lat. Po tym czasie konieczna jest ponowna weryfikacja efektów uczenia się.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację w zakresie odzyskiwania danych z dysków twardych HDD potrafi samodzielnie przeprowadzać proces diagnozowania nośnika i wykonywać czynności związane z odzyskiwaniem danych z dysku twardego. Wykorzystuje przy tym dogłębną znajomość zagadnień związanych z cyfrowymi nośnikami danych, procedurami i zasadami odzyskiwania danych oraz zabezpieczaniem cyfrowych dowodów. Korzysta przy tym ze specjalistycznego laboratorium wyposażonego w komorę laminarną oraz niezbędny sprzęt lub oprogramowanie do odzyskiwania danych. Aktualizuje swoją wiedzę w zakresie odzyskiwania danych z dysków twardych oraz podejmuje decyzje w zakresie planu i warunków realizacji zadań własnych i zarządzanego zespołu oraz doboru odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie decyduje o zakupie sprzętu i oprogramowania do odzyskiwania danych. Posiadanie kwalifikacji na tym poziomie pozwala zarówno na wykorzystywanie istniejących metod i wzorców, jak i na poszukiwanie i wprowadzanie własnych rozwiązań.
Zestaw 1. Przeprowadzanie wywiadu z klientem i wstępna ocena sytuacji
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dokonuje etycznej oceny sytuacji- wymienia działania związane z odzyskiwaniem danych, niezgodne z zasadami etycznymi;

- wymienia możliwe konsekwencje dla klienta, siebie oraz stron trzecich wynikające z nieetycznych działań związanych z odzyskiwaniem danych.

Formułuje hipotezy dotyczące uszkodzeń dysku twardego HDD lub utraty danych- rozróżnia rodzaje uszkodzeń fizycznych dysku twardego;

- wymienia zagrożenia związane z niezachowywaniem bezpieczeństwa informatycznego;

- omawia działania naruszające zasady bezpieczeństwa informatycznego;

-wskazuje zależności między warunkami, w jakich pracował twardy dysk, oraz zdarzeniami, które mogły wpłynąć na jego uszkodzenie, a rodzajami uszkodzeń dysku twardego;

- wskazuje zależności między działaniami naruszającymi bezpieczeństwo informatyczne a utratą danych.

Uzyskuje informacje od klienta- zadaje klientowi pytania o warunki, w jakich pracował dysk twardy HDD;

-zadaje klientowi pytania o zdarzenia, które mogły wpłynąć na uszkodzenie dysku twardego HDD, uwzględniając warunki pracy dysku;

- formułuje pytania o dane, jakie klient chce odzyskać, oraz o to, które dane należy traktować jako priorytetowe;

-sporządza notatkę zawierającą informacje o warunkach i zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na stan dysku twardego

HDD, oraz danych, które chce odzyskać klient.

Zestaw 2. Diagnozowanie uszkodzeń
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Rozpoznaje rodzaje dysków twardych HDD i rodzaje uszkodzeń- nazywa różne rodzaje dysków twardych;

- omawia różnice między różnymi rodzajami dysków twardych;

- charakteryzuje rodzaje uszkodzeń fizycznych i logicznych dysków twardych.

Rozpoznaje stan dysku twardego HDD- ocenia stan zewnętrznej obudowy dysku twardego;

- omawia metody diagnozowania dysku twardego za pomocą różnych narzędzi, zwłaszcza miernika elektronicznego, mikroskopu i terminala;

- omawia zasady doboru narzędzi do rodzaju uszkodzenia;

- ustala stan elektroniki zewnętrznej dysku twardego za pomocą miernika elektronicznego;

- ustala stan elementów wewnętrznych dysku twardego w komorze laminarnej oraz za pomocą mikroskopu;

- analizuje dysk twardy za pomocą terminala do badania uszkodzeń fizycznych dysków twardych;

- ocenia stan struktury logicznej.

Zestaw 3. Omijanie uszkodzeń
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Poprawia stan fizyczny dysku twardego HDD- czyści powierzchnię magnetyczną dysku twardego;

- przywraca działanie wybranych modułów obszaru serwisowego za pomocą specjalistycznych narzędzi programowo - sprzętowych.

Poprawia stan logiczny dysku twardego HDD- odbudowuje strukturę logiczną systemu plików w celu uzyskania spójnej pierwotnej struktury danych;

- skanuje dane użytkownika zapisane na dysku twardym.

Wymienia uszkodzone elementy dysku twardego HDD- dobiera dyski o odpowiedniej specyfikacji, aby mogły być źródłem potrzebnych elementów;

- wymienia uszkodzone elementy z zakresu elektroniki zewnętrznej dysku twardego;

- wymienia zespoły głowic oraz talerze dysku twardego i inne komponenty.

Zestaw 4. Odzyskiwanie danych
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Kopiuje sektory nośnika HDD i dane- sporządza kopie binarne sektorów nośnika;

- kopiuje dane na inny dysk twardy.

Odzyskuje dane- lokalizuje niestandardowe pliki po ich sygnaturach;

- odczytuje BAD sektory (sektory uszkodzone);

- wydobywa dane z macierzy RAID (macierzy dysków HDD, których działanie polega na współpracy dwóch lub więcej dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku);

- stosuje niekomercyjne i komercyjne narzędzia do odzyskiwania danych.

Rozpoznaje stan i położenie danych- ustala położenie danych na obszarach przydzielonych do głowic dysku twardego HDD;

- ustala stan danych, stosując zarówno niekomercyjne, jak i komercyjne narzędzia do odzyskiwania danych.

Zestaw 5. Weryfikacja odzyskanych danych
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ustala możliwości- naprawia pliki niesprawne za pomocą dostępnych narzędzi przeznaczonych do konkretnego rodzaju danych;
odczytania plików na- tworzy raport wyników prac procesu odzyskiwania danych;
komputerach osobistych- odtwarza pliki w formacie, który klient może odczytać.
Ustala stan odzyskanych- sprawdza spójność skopiowanych danych;
danych- tworzy raporty plików z uszkodzonymi sektorami.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Instytucja prowadząca proces walidacji powinna zapewniać wsparcie kandydatów w zakresie identyfikowania (na podstawie dowolnych metod) oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Korzystanie z tego wsparcia nie jest obowiązkowe. Pomoc ta może być bezpłatna lub odpłatna.
Metody stosowane w walidacji
Weryfikacja składa się z dwóch części: testu wiedzy oraz testu praktycznego. Zaliczenie testu wiedzy jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej. Do zweryfikowania efektów uczenia się ujętych w zestawach 1-5 zastosowanie mają jedynie następujące metody: test wiedzy połączony z symulacją albo test wiedzy połączony z analizą dowodów i rozmową z kandydatem.
Zasoby kadrowe - wymagania kompetencyjne w stosunku do osób przeprowadzających walidację
W procesie walidacji biorą udział:
- komisja weryfikacyjna;

- konsultant walidacyjny, jeśli kandydat zwróci się o jego wsparcie;

- w przypadku stosowania metody analizy dowodów na etapie weryfikacji - doradca walidacyjny, którego wsparcie zapewnia instytucja.

Komisja weryfikacyjna składa się z minimum 2 członków, z których przynajmniej jeden spełnia poniższe wymagania:
- posiada minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. odzyskiwania danych lub równoważnym;

- posiada udokumentowane doświadczenie w weryfikowaniu efektów uczenia się w kwalifikacji o zbliżonym charakterze;

- przedstawi zaświadczenie o niekaralności.

Zadaniem konsultanta walidacyjnego jest udzielanie zainteresowanym kandydatom informacji w całym procesie walidacji. Od konsultanta walidacyjnego wymaga się:
- znajomości opisu niniejszej kwalifikacji oraz wiedzy na temat kwalifikacji pokrewnych do niniejszej kwalifikacji;

- znajomości założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

- umiejętności komunikacyjnych na wysokim poziomie.

Zadaniem doradcy walidacyjnego jest wsparcie kandydata w procesie identyfikowania oraz dokumentowania efektów uczenia sią, które mogą zostać potwierdzone metodą analizy dowodów. Doradca walidacyjny powinien:
- posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. odzyskiwania danych lub równoważnym;

- umieć stosować metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji;

- znać zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się;

- znać wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla niniejszej kwalifikacji.

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji
Postępowanie przed komisją weryfikacyjną musi trwać od 3 do 8 godzin i odbywać się w profesjonalnym laboratorium, w którym znajdują się:
- minimum 1 komora laminarna;

- baza dawców części zamiennych wystarczająca do przeprowadzenia postępowania przed komisją weryfikacyjną;

- urządzenie umożliwiające klonowanie lub obrazowanie dysków twardych z uszkodzoną powierzchnią magnetyczną, dające możliwość aproksymowania wartości poszczególnych sektorów;

- urządzenie umożliwiające dostęp i naprawę obszaru serwisowego, ekstrakcję danych z omijaniem uszkodzonych sektorów oraz pominięciem uszkodzonej głowicy;

- lutownica IRDA, HotAir;

- mikroskop;

- kompresor bezolejowy 2-4 bar.

7. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).