Włączenie kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2020.1041

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "MONTOWANIE STALOWYCH KONSTRUKCJI ŚCIAN I DACHÓW" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Bezterminowo
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" posługuje się wiedzą w zakresie materiałów stosowanych przy montażu konstrukcji stalowych. Organizuje stanowisko pracy, dobiera i przygotowuje narzędzia niezbędne do montażu oraz elementy stalowe konstrukcji. Rozmieszcza i transportuje elementy konstrukcji na terenie budowy oraz wyznacza miejsce i sposób ich składowania. Wykonuje montaż ściśle z projektem wykonawczym. Kontroluje jakość wykonanej pracy. Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zestaw 1. Posługiwanie się wiedzą w zakresie materiałów stosowanych przy montażu konstrukcji stalowych
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje wyroby stalowe i hutnicze- opisuje podstawowe właściwości stali,

- wymienia i charakteryzuje rodzaje stali wykorzystywanych w konstrukcjach stalowych,

- wymienia gatunki i klasy stali,

- rozpoznaje kształtowniki stalowe walcowane na gorąco,

- rozpoznaje pręty o przekrojach pełnościennych i złożonych.

Charakteryzuje łączniki mechaniczne- opisuje klasy dokładności wykonania śrub,

- wymienia cechy wytrzymałości śrub,

- rozróżnia połączenia śrubowe,

- rozpoznaje rodzaje nitów stalowych,

- omawia zasady doboru łączników do kształtowników stalowych i elementów cienkościennych.

Zestaw 2. Wykonywanie i montaż konstrukcji stalowej
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się dokumentacją projektową- omawia specyfikacje techniczne wykonania oraz montażu konstrukcji stalowych,

- rozpoznaje oznaczenia materiałów dopuszczonych do stosowania w praktyce,

- czyta i omawia projekt wykonawczy.

Organizuje stanowisko pracy- na podstawie projektu wykonawczego segreguje elementy stalowe,

- dobiera narzędzia niezbędne do montażu konstrukcji stalowej,

- utrzymuje porządek w miejscu wykonywania i montażu konstrukcji stalowej.

Rozmieszcza i transportuje elementy konstrukcji na terenie budowy oraz wyznacza miejsce i sposób ich składowania- ustala miejsce i sposób składowania elementów stalowych,

- składuje elementy w miejscu montażu zgodnie z technologią wykonania,

- transportuje elementy konstrukcji stalowej (transport ręczny) z miejsca składowania na miejsce montażu (indywidualnie lub zespołowo).

Przygotowuje elementy konstrukcji do montażu- uzupełnia ubytki powłoki malarskiej - zabezpieczenie m.in. antykorozyjne, przeciwpożarowe, chemiczne,

- oznacza miejsca połączeń elementów konstrukcji stalowej.

Montuje konstrukcję stalową- obsługuje narzędzia niezbędne do montażu konstrukcji,

- łączy elementy konstrukcji stalowej przy zastosowaniu łączników,

- sprawdza jakość wykonywanych połączeń.

Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy- wymienia zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań,

- omawia zagrożenia, jakie mogą wystąpić w procesie wykonywania i montowania konstrukcji stalowej,

- omawia zasady prawidłowego użytkowania urządzeń, narzędzi oraz sprzętu pomocniczego.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się wyłącznie metody:

- test teoretyczny,

- obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja) lub rzeczywistych uzupełniona swobodnym wywiadem (rozmową z komisją).

Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej wykorzystuje się test teoretyczny. W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub metodę obserwacji w warunkach rzeczywistych uzupełnioną swobodnym wywiadem (rozmową z komisją). Pozytywny wynik z części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej.

Zasoby kadrowe

W skład komisji weryfikacyjnej musi wchodzić co najmniej 2 asesorów, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji z głosem decydującym. Aby weryfikować efekty uczenia się określone w kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów", każdy członek komisji musi znać zasady przeprowadzania walidacji i stosowane metody. Każdy członek komisji weryfikacyjnej musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

- mieć udokumentowane pięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów budowlanych,

- mieć udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub studiów wyższych na kierunku budownictwo lub architektura.

Warunkiem jest, aby oba te kryteria były spełnione przez osoby wchodzące w skład komisji weryfikacyjnej.

W części praktycznej walidacji może być zapewniona obecność asystenta, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji, w tym poszczególne stanowiska egzaminacyjne.

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), musi zapewnić warunki do przeprowadzenia testu teoretycznego oraz odpowiednio przygotowane i wyposażone stanowisko umożliwiające przeprowadzenie części praktycznej walidacji. Część praktyczna walidacji powinna odbywać się na utwardzonym podłożu o powierzchni umożliwiającej swobodne manewrowanie stalowymi elementami. Ponadto niezbędne będą:

- dokumentacja projektowa,

- elementy konstrukcji stalowej (przygotowane przez wytwórnię na podstawie wskazanej dokumentacji projektowej),

- zestaw łączników stalowych wynikających z dokumentacji projektowej oraz część łączników o innej wytrzymałości (aby sprawdzić prawidłowy dobór łączników i eliminację niewłaściwych),

- sprzęt niezbędny do dokonania montażu (klucze oczkowe, nasadowe, młotki, pędzel, poziomica lub urządzenie laserowe w celu prawidłowego usytuowania elementu, dodatkowe wsporniki zapewniające stabilność elementu na czas montażu),

- pomost z drabiną (np. rusztowanie typu "warszawa"),

- przygotowanie farb w celu: zabezpieczenia antykorozyjnego, zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- środki ochrony indywidualnej,

- apteczka.

W części praktycznej walidacji jednocześnie biorą udział przynajmniej 2 osoby, które ze sobą współpracują (praca w zespole). Jest to konieczne, ponieważ posługują się one ciężkimi elementami konstrukcji stalowej i zadania przewidziane

w weryfikacji efektów uczenia się nie są możliwe do wykonania w pojedynkę.

Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Do walidacji może przystąpić osoba, która ma ukończone 18 lat.
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).