Włączenie kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2021.383

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "KOORDYNOWANIE PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W AGENCJI REKLAMOWEJ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Bezterminowo
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej" jest przygotowana do zaplanowania projektu komunikacyjnego, a następnie monitorowania zgodności realizowanych działań zarówno z harmonogramem, jak i założonymi celami. Bazując na zebranych od klienta informacjach, jest przygotowana do nanoszenia zmian na harmonogram prac. Osoba ta wykorzystuje w trakcie realizacji projektu komunikacyjnego wiedzę o organizacjach z branży komunikacji marketingowej. Posługuje się językiem branżowym. Podejmuje odpowiedzialność za prowadzone przez siebie działania. W trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych posługuje się wymaganiami wynikającymi z obowiązujących regulacji prawnych, norm oraz wytycznych dotyczących etyki zawodowej. Osoba z tą kwalifikacją może pracować pod nadzorem przełożonego samodzielnie, jak też w ramach zespołu projektowego.

Zestaw 1. Posługiwanie się wiedzą o branży komunikacji marketingowej
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje branżę

komunikacji marketingowej

- określa rolę i zadania marketingu w biznesie,

- posługuje się językiem branżowym,

- wymienia i charakteryzuje kanały komunikacji marketingowej (ATL, BTL, Digital, PR),

- omawia typy podmiotów działających w branży komunikacji marketingowej,

- omawia komórki organizacji działających w branży komunikacji marketingowej, np. kreacji, designu, strategii, IT, social media,

- wymienia/omawia stanowiska pracy w branży komunikacji marketingowej, np. account manager, account executive, strateg, copywriter, art director, frontend, backend,

- omawia pojęcia z obszaru prawa własności intelektualnej,

- omawia rodzaje umów cywilnoprawnych stosowanych w branży, w tym umowę o zachowaniu poufności, umowę o przeniesieniu praw autorskich, umowę zlecenie, umowę o dzieło,

- charakteryzuje parametry finansowe kontraktów w branży (w szczególności marża, kwota netto, kwota brutto, rabat).

Charakteryzuje techniki i narzędzia komunikacji- charakteryzuje różnice pomiędzy strategią marki a strategią komunikacji,

- omawia formaty reklamowe,

- omawia teorie komunikacji marketingowej,

- omawia wskaźniki charakteryzujące komunikację mediową,

- przyporządkowuje narzędzia do kanałów komunikacji,

- omawia znaczenie rentowności pracy agencji,

- stosuje metody pomiaru efektywności w ramach realizowanych projektów.

Zestaw 2. Planowanie i koordynowanie projektu komunikacyjnego
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Sprawdzenie kompletności briefu- porównuje otrzymany brief z modelowym zakresem i wskazuje braki (walidacja: losowanie rodzaju briefu),

- formułuje pytania pozwalające uzupełnić brief,

- poprawnie adresuje pytania w celu uzupełnienia briefu.

Przełożenie briefu na zadania- na podstawie briefu formułuje cele główne określone w briefie, np. zgodnie z regułą SMART,

- na podstawie briefu formułuje cele cząstkowe określone w briefie, np. zgodnie z regułą SMART,

- na podstawie briefu określa zadania realizujące cele cząstkowe,

- na podstawie briefu przyporządkowuje zadania do działów firmy (produkcja, strategia, badania, kreacja, media, księgowość).

Przygotowuje, prowadzi i podsumowuje spotkania robocze w firmie- omawia typy spotkań realizowanych w firmie (np. statusujące, kreatywne),

- przygotowuje agendę spotkania, w tym cele, miejsce, czas, uczestników,

- dopasowuje metody prowadzenia spotkań do typu spotkania i rodzaju uczestników,

- przygotowuje syntetyczną notatkę, zawierającą podsumowanie uwag, ustaleń i zadania do wykonania na podstawie przedstawionego nagrania filmowego ze spotkania.

Przygotowuje ofertę dla klienta- weryfikuje otrzymane materiały pod względem zgodności z briefem, opisem grupy docelowej oraz big idea,

- przygotowuje multimedialną prezentację koncepcji strategicznej i kreatywnej na podstawie otrzymanych materiałów: briefu, opisu koncepcji kreatywnej, strategii, celu komunikacyjnego, założeń produkcyjnych i przykładów kreacji,

- ocenia pracochłonność i kosztochłonność kampanii w oparciu o tabelę stawek (rate card),

- przygotowuje harmonogram pracy zawierający kamienie milowe,

- identyfikuje ryzyka związane z klientem w oparciu o jedną z dostępnych metodyk,

- przedstawia i uzasadnia ofertę dla klienta zawierającą prezentację koncepcji strategicznej i kreatywnej, kosztorys oraz harmonogram.

Zestaw 3. Zarządzanie relacjami z klientem
Budowanie i zarządzanie relacją z klientem- ocenia uwagi klienta w kontekście zgodności z przyjętą strategią, koncepcją kreatywną, harmonogramem i budżetem,

- przygotowuje propozycje zmian w harmonogramie i kosztorysie na podstawie zgłoszonych przez klienta uwag do zaakceptowanej kampanii,

- przygotowuje informacje dla klienta na temat możliwych zmian i ich konsekwencji dla projektu oraz zmian odrzuconych.

Analiza zobowiązań wynikających z umowy- określa prawa i obowiązki agencji w zakresie komunikacji z klientem, zarządzania danymi osobowymi, własności intelektualnej, ochrony konkurencji,

- określa zasady rozliczeń z klientem.

Zestaw 4. Zarządzanie relacjami w zespole
Wspiera budowanie wzajemnego zrozumienia potrzeb uczestników realizacji projektu marketingowego- omawia rolę emocji i pracy z nimi w pracy z klientem i członkami zespołu,

- charakteryzuje techniki pracy z emocjami.

Charakteryzuje organizację pracy zespołu projektowego i własnej- omawia metody zarządzania sobą w czasie i czynniki dezorganizujące pracę,

- wskazuje metody egzekwowania wymagań od współpracowników,

- omawia źródła informacji o stopniu realizacji projektu (status projektu, timesheet, harmonogram projektu).

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody wykorzystywane podczas weryfikacji efektów uczenia się:

Na etapie weryfikacji efektów uczenia się dopuszcza się wyłącznie następujące metody: test teoretyczny, rozmowę z komisją, obserwację w warunkach symulowanych.

Weryfikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje weryfikację efektów uczenia się zawartych w zestawach: 1 "Posługiwanie się wiedzą o branży komunikacji marketingowej", 2 "Planowanie i koordynowanie projektu komunikacyjnego", 3 "Zarządzanie relacjami z klientem" oraz 4 "Zarządzanie relacjami w zespole". Część teoretyczna sprawdzana jest za pomocą testu teoretycznego. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej.

Część praktyczna obejmuje weryfikację efektów uczenia się zawartych w zestawach: 2 "Planowanie i koordynowanie projektu komunikacyjnego" oraz 3 "Zarządzanie relacjami z klientem".

W części praktycznej stosuje się następujące metody weryfikacji: obserwacja w warunkach symulowanych, rozmowa z komisją.

Zasoby kadrowe:

Weryfikację efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna, w której skład wchodzą minimum 2 osoby.

Każdy członek komisji walidacyjnej musi posiadać:

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w dziale obsługi klienta w agencji reklamowej zdobyte w ciągu ostatnich 7 lat, potwierdzone referencjami od co najmniej 2 podmiotów z branży komunikacji marketingowej,

- wiedzę na temat procesu walidacji, a także metod walidacji i sposobów oceniania osiągnięcia efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne:

Instytucja certyfikująca musi zapewnić:

- komputer z oprogramowaniem niezbędnym do wykonania zadań praktycznych, w tym pakiet oprogramowania biurowego,

- rzutnik,

- materiały, na podstawie których będzie prowadzona walidacja (w szczególności opisy przypadków, formularze, filmy),

- dostęp do platformy egzaminacyjnej w przypadku, jeśli test teoretyczny realizowany jest w wersji elektronicznej,

- salę umożliwiającą przeprowadzenie części praktycznej walidacji.

Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji.

Etapy identyfikowania i dokumentowania:

Nie określa się wymagań dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Brak wymagań
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).