Monitor Polski

M.P.1955.4.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 1954 r.
w sprawie wejścia w życie przepisów o rejestracji i kontroli przestrzegania dyscypliny finansowej w zakresie etatów osobowych, stawek i funduszu płac.

Na podstawie § 10 uchwały nr 322 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie rejestracji oraz kontroli przestrzegania dyscypliny finansowej w zakresie etatów, stawek, funduszu płac i wydatków administracyjno-gospodarczych (Monitor Polski Nr A-59, poz. 773) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy uchwały nr 322 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie rejestracji oraz kontroli przestrzegania dyscypliny finansowej w zakresie etatów, stawek, funduszu płac i wydatków administracyjno-gospodarczych (Monitor Polski Nr A-59, poz. 773) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1955 r. w odniesieniu do:
1) jednostek gospodarczych państwowych i spółdzielczych utrzymywanych z narzutu na koszty podległych im przedsiębiorstw i zakładów (jednostki budżetowane),
2) instytucji społecznych wymienionych w wykazie ustalanym przez Prezesa Rady Ministrów (§ 1 pkt 4 uchwały nr 322 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1951 r.) w zakresie całości ich etatów osobowych, stawek i funduszu płac z wyjątkiem § 8 ust. 2 uchwały, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1955 r.
§  2. Przewidziana w uchwale nr 322 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1951 r. rejestracja w zakresie określonym w § 1 powinna być dokonana w terminie do dnia 1 maja 1955 r.
§  3. Zarządzenie nie narusza przepisów zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 1952 r. w sprawie wejścia w życie przepisów o rejestracji i kontroli przestrzegania dyscypliny finansowej w zakresie etatów, stawek i funduszu płac (Monitor Polski Nr A-32, poz. 466).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r., z tym że przedmiotem rejestracji i kontroli są etaty, stawki i fundusz płac od początku 1955 r.