Monitor Polski

M.P.2016.414

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2016 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier dotycząca współpracy w dziedzinie obronności,
podpisana w Warszawie dnia 24 października 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Węgier, zwane dalej razem "Umawiającymi się Stronami" i osobno "Umawiającą się Stroną";

Uwzględniając Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r.;

Uznając współpracę w dziedzinie obronności za istotny element bezpieczeństwa o szczególnym znaczeniu dla doskonalenia systemu bezpieczeństwa globalnego;

Potwierdzając fundamentalną rolę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej dalej "NATO", w zapewnianiu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

Biorąc pod uwagę postanowienia Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.;

Uwzględniając postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., zwanej dalej "Umową NATO SOFA";

Uznając rolę Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym;

Odnosząc się do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które stanowią zasadnicze podstawy prawne Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

Cel i zakres niniejszej Umowy

1. Niniejsza Umowa określa ogólne postanowienia dotyczące współpracy w dziedzinie obronności między Umawiającymi się Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnych korzyści.
2. Współpraca między Umawiającymi się Stronami w ramach niniejszej Umowy będzie realizowana zgodnie z ich kompetencjami, wewnętrznym prawem, powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier.
3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Umowie, stosuje się postanowienia Umowy NATO SOFA.
ARTYKUŁ  2

Nadzór nad wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy

Organami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy są: Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Obrony i minister właściwy do spraw gospodarki w imieniu Węgier.

ARTYKUŁ  3

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy wyrażenie:

1) "personel wojskowy" - oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Sił Obronnych Węgier;
2) "personel cywilny" - oznacza pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Sił Obronnych Węgier oraz ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub Węgier.
ARTYKUŁ  4

Obszary współpracy

Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie obejmować następujące obszary:

1) planowanie obronne;
2) funkcjonowanie sił zbrojnych w demokratycznych społeczeństwach, łącznie z wykonywaniem postanowień międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
3) misje pokojowe i humanitarne oraz inne operacje organizacji międzynarodowych dotyczące wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu;
4) organizację sił zbrojnych, łącznie ze strukturą jednostek wojskowych i polityką zarządzania personelem;
5) wsparcie logistyczne na potrzeby sił zbrojnych;
6) szkolnictwo wojskowe;
7) szkolenie wojskowe;
8) ćwiczenia wojskowe, łącznie z wykorzystaniem poligonów wojskowych na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier;
9) wojskowe służby poszukiwawczo-ratownicze;
10) nauki i badania w dziedzinie obronności;
11) wojskową geografię, kartografię, geodezję, metrologię i meteorologię;
12) inicjatywy w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, łącznie z dostawami nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Sił Obronnych Węgier, jak również badaniami i rozwojem, modernizacją eksploatacją i remontami uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
13) przemysły obronne Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier;
14) wojskowe systemy i technologie informatyczne i łącznościowe;
15) ochronę środowiska w związku z zanieczyszczeniami spowodowanymi działaniami jednostek wojskowych;
16) medycynę wojskową
17) prawo i ekonomię w dziedzinie obronności;
18) historię i muzea wojskowe, łącznie z wymianą eksponatów muzealnych;
19) przedsięwzięcia kulturalne, sportowe i turystyczne personelu wojskowego i cywilnego, łącznie z wymianą wczasową
20) zarządzanie i modernizację infrastruktury wojskowej, łącznie ze wspólną infrastrukturą NATO.
ARTYKUŁ  5

Formy współpracy

1. Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie realizowana w formach:
1) oficjalnych wizyt i spotkań organów, o których mowa w artykule 2, lub ich przedstawicieli;
2) wymiany doświadczeń na szczeblu eksperckim;
3) konsultacji polityczno-wojskowych, konferencji i seminariów;
4) studiów i staży w instytucjach szkolnictwa wojskowego i wojskowych instytucjach badawczo-rozwojowych, łącznie z wymianą wykładowców i stażystów;
5) doradztwa fachowego i technicznego w badaniach i rozwoju, modernizacji, eksploatacji i remontach uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6) udziału jednostek wojskowych, oficerów sztabowych i obserwatorów w ćwiczeniach wojskowych;
7) wymiany informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;
8) organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych i turystycznych.
2. Współpraca między Umawiającymi się Stronami może być także realizowana w formach innych niż te, o których mowa w ustępie 1, stosownie do uzgodnień.
ARTYKUŁ  6

Roczne plany współpracy

1. Właściwi i upoważnieni przedstawiciele ministrów właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier mogą sporządzać, negocjować i podpisywać roczne plany współpracy.
2. Uzgodnione i podpisane roczne plany współpracy mogą być pisemnie zmieniane w dowolnym czasie, za wzajemną zgodą przedstawicieli, o których mowa ustępie 1.
ARTYKUŁ  7

Zagadnienia finansowe

1. Umawiające się Strony będą w pełni pokrywać swoje własne wydatki związane ze współpracą chyba że postanowią inaczej.
2. Wzór podziału kosztów oficjalnych wizyt i spotkań będzie uzgadniany z wyprzedzeniem przez właściwych i upoważnionych przedstawicieli ministrów właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier.
3. Ustalenia finansowe dotyczące poszczególnych obszarów współpracy, o których mowa w artykule 4, będą określane, w razie potrzeby, w odrębnych umowach.
ARTYKUŁ  8

Ochrona wymienianych informacji niejawnych

Postanowienia odrębnej umowy, która zostanie zawarta między Umawiającymi się Stronami, a także właściwe przepisy NATO i Unii Europejskiej, będą miały zastosowanie wobec ochrony informacji niejawnych wymienianych dla celów niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ  9

Rozstrzyganie sporów

Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wzajemnych konsultacji.

Artykuł  10

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie trzydzieści dni po otrzymaniu drugiej z dwóch notyfikacji, w których Umawiające się Strony wzajemnie powiadomią się o wypełnieniu wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
3. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku Umowa wygaśnie sto osiemdziesiąt dni od daty otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.
4. Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie, za pisemną zgodą Umawiających się Stron. W takim przypadku ustęp 1 stosuje się odpowiednio.

Sporządzono w Warszawie dnia 24 października 2013 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, węgierskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek różnicy w ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.