Monitor Polski

M.P.2016.414

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2016 r.
Artykuł  10

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie trzydzieści dni po otrzymaniu drugiej z dwóch notyfikacji, w których Umawiające się Strony wzajemnie powiadomią się o wypełnieniu wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
3. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku Umowa wygaśnie sto osiemdziesiąt dni od daty otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.
4. Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie, za pisemną zgodą Umawiających się Stron. W takim przypadku ustęp 1 stosuje się odpowiednio.

Sporządzono w Warszawie dnia 24 października 2013 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, węgierskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek różnicy w ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.