Monitor Polski

M.P.2018.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości dyplomatycznych,
podpisany w Warszawie dnia 12 czerwca 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Węgier, zwane dalej "Stronami",

kierując się potrzebą uregulowania, na zasadzie wzajemności, stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez Rzeczpospolitą Polską na Węgrzech dla celów dyplomatycznych oraz nieruchomości użytkowanych przez Węgry w Rzeczypospolitej Polskiej dla celów dyplomatycznych,

postanowiły zawrzeć następujące porozumienie:

Artykuł  1.

Strona polska przeniesie na Państwo Węgierskie za symboliczną złotówkę prawo własności działki o powierzchni 1119 m2 położonej przy ul. Fryderyka Chopina 2 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście, działka ewidencyjna numer 40 z obrębu 5-05-07, nr księgi wieczystej WA4M/00038402/8 (dawny numer KW: 1713H) oraz prawo własności znajdującego się na tej działce budynku urzędowego użytkowanego jako siedziba Ambasady Węgier.

Artykuł  2.

Strona polska przeniesie na Państwo Węgierskie za symboliczną złotówkę prawo własności działki o powierzchni 2250 m2 położonej przy ul. Szwoleżerów 10 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście, działka ewidencyjna numer 12 z obrębu 5-06-13, nr księgi wieczystej WA4M/00035959/6, na której znajduje się budynek stanowiący własność Państwa Węgierskiego.

Artykuł  3.

Strona węgierska przeniesie na Państwo Polskie za symbolicznego forinta prawo własności działki o powierzchni 5503 m2 położonej w Budapeszcie, Dzielnica II, ograniczonej ulicami Pusztaszeri ut 82 i Törökvész ut 13-15, obręb ewidencyjny 15382/26, na której znajdują się budynki stanowiące własność Państwa Polskiego.

Artykuł  4.

Strona węgierska przeniesie na Państwo Polskie za symbolicznego forinta prawo własności działki o powierzchni 1686 m2 położonej w Budapeszcie, Dzielnica XIV przy ul. Stefánia (poprzednio Népstadion) nr 65, obręb ewidencyjny 32613, na której znajduje się budynek stanowiący własność Państwa Polskiego.

Artykuł  5.

Strona węgierska przeniesie na Państwo Polskie za symbolicznego forinta prawo własności działki niezabudowanej o powierzchni 2498 m2 położonej w Budapeszcie, Dzielnica XIV przy ul. Stefánia (poprzednio Népstadion) nr 5-7, obręb ewidencyjny 32481/5.

Artykuł  6.

Strona węgierska zrzeka się roszczenia do działki o powierzchni około 6400-6500 m2 w Warszawie, której wybór, zgodnie z życzeniem Strony węgierskiej, miał być dokonany w rejonie uzgodnionym między Stronami, przysługującej Stronie węgierskiej na mocy Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym przekazaniu w bezpłatne użytkowanie działek przeznaczonych pod obiekty ambasad i biur radców handlowych, zawartego dnia 14 grudnia 1977 roku i artykułu 1 ust. 1 pkt c) Porozumienia o zmianie wyżej wymienionego Porozumienia podpisanego w Budapeszcie w dniu 23 października 1986 roku.

Artykuł  7.

Na podstawie swoich ustawodawstw wewnętrznych Strony przyznają sobie wzajemnie prawo swobodnego rozporządzania nieruchomościami wymienionymi w artykułach 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszego Protokołu w obrocie na wolnym rynku, w tym zniesienie zakazu sprzedaży na cele inne niż dyplomatyczne.

Artykuł  8.
1.  Na zasadzie wzajemności Strony podejmą niezbędne działania w celu sporządzenia w formie aktów notarialnych umów przeniesienia prawa własności nieruchomości wymienionych w niniejszym Protokole oraz realizacji tych umów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, a równocześnie Strony podejmą działania mające na celu dokonanie wpisów o przeniesieniu praw własności tych nieruchomości w księgach wieczystych i ewidencji nieruchomości.

Strony oświadczają, że podpisanie przed notariuszem umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę do wpisania wyżej wymienionych nieruchomości do ksiąg wieczystych i ewidencji nieruchomości nastąpi równolegle, w tym samym czasie

- w Warszawie dla nieruchomości określonych w artykułach 1 i 2,
- w Budapeszcie dla nieruchomości określonych w artykułach 3, 4 i 5.
2.  Ze względu na istniejące różnice w obowiązujących krajowych ustawodawstwach Stron w zakresie mocy prawnej wpisu własności do ksiąg wieczystych i ewidencji nieruchomości, Strony złożą oświadczenia w umowach notarialnych wymienionych w ustępie 1, że dokonane na podstawie tych umów wpisy w księgach wieczystych i ewidencji nieruchomości dotyczące własności tych nieruchomości mają wieczystą moc prawną i nie mogą zostać jednostronnie zmienione lub wykreślone przez władze Państwa, na którego terytorium są one położone.
3.  Do podpisania cywilnoprawnych umów notarialnych wymienionych w ustępie 1 Strony wyznaczą odpowiednio upełnomocnionych przedstawicieli.
Artykuł  9.

Strony zwalniają się wzajemnie z wykonania obowiązku uiszczenia podatków i opłat z tytułu nabycia prawa własności wymienionych nieruchomości i ich wpisu do ksiąg wieczystych i ewidencji nieruchomości, stosownie do artykułu 23 Konwencji Wiedeńskiej z 1961 roku o stosunkach dyplomatycznych. Strony zwalniają się wzajemnie również z wykonania obowiązku uiszczenia przewidzianych przez własne ustawodawstwa wszystkich podatków i opłat wynikających z użytkowania nieruchomości.

Artykuł  10.

Strony będą współpracować i wzajemnie pomagać sobie we wszystkich istotnych sprawach związanych z realizacją postanowień mniejszego Protokołu. Spory, jakie mogą powstać wokół interpretacji lub realizacji niniejszego Protokołu, będą wyjaśniane i rozwiązywane przez Strony na drodze dyplomatycznej.

Artykuł  11.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Protokołu tracą moc Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym przekazaniu w bezpłatne użytkowanie działek przeznaczonych pod obiekty ambasad i biur radców handlowych, podpisane w Budapeszcie dnia 14 grudnia 1977 roku oraz Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o zmianie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym przekazaniu w bezpłatne użytkowanie działek przeznaczonych pod obiekty ambasad i biur radców handlowych, zawartego dnia 14 grudnia 1977 roku, które zostało podpisane w Budapeszcie dnia 23 października 1986 roku.

Artykuł  12.

Niniejszy Protokół wejdzie w życie po upływie 30 dni po otrzymaniu ostatniej notyfikacji drogą dyplomatyczną informującej drugą Stronę o zakończeniu wewnętrznych procedur warunkujących jego wejście w życie.

Niniejszy Protokół został sporządzony w Warszawie, dnia 12 czerwca 2017 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i węgierskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc obowiązującą.