Warunki zaopatrzenia gospodarstw rolnych w materiał siewny.

Monitor Polski

M.P.1979.18.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1979 r.

UCHWAŁA Nr 114
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 1979 r.
w sprawie warunków zaopatrzenia gospodarstw rolnych w materiał siewny.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Sprzedaż materiału siewnego na zaopatrzenie plantacji nasiennych objętych kontraktacją następuje:
1)
nasion zbóż, gryki, łubinu, bobiku, wyki, peluszki, grochu ogrodniczego, fasoli i bobu oraz sadzeniaków ziemniaka - po cenach skupu,
2)
nasion pozostałych gatunków roślin rolniczych - po cenach detalicznych,
3)
nasion pozostałych gatunków roślin ogrodniczych:
a)
w stopniu elity - po cenach skupu,
b)
w niższych stopniach - po cenach hurtowych nasion w danym stopniu kwalifikacji.
Po cenach skupu następuje również sprzedaż:
1)
nasion zbóż i sadzeniaków ziemniaka uspołecznionym gospodarstwom rolnym na planowe odnowienie materiału siewnego,
2)
nasion bobiku, łubinu, wyki i peluszki uspołecznionym gospodarstwom rolnym oraz rolnikom indywidualnym.
1.
Sprzedaż nasion zbóż i sadzeniaków ziemniaka rolnikom indywidualnym na planowe odnawianie materiału siewnego następuje:
1)
nasion zbóż w stopniu oryginału lub I odsiewu - po cenach skupu I odsiewu,
2)
sadzeniaków ziemniaka:
a)
w stopniu oryginału - po cenach skupu sadzeniaków klasy A,
b)
w stopniach niższych od oryginału - po cenach skupu sadzeniaków w danym stopniu kwalifikacji, pomniejszonych o 40 zł za 1 q.
2.
Ceny określone w:
1)
ust. 1 pkt 1 stosuje się również przy sprzedaży nasion na zaopatrzenie plantacji jęczmienia browarnego objętych kontraktacją dla celów przemysłowych,
2)
ust. 1 pkt 2 stosuje się również przy sprzedaży sadzeniaków na zaopatrzenie plantacji ziemniaków objętych kontraktacją dla celów konsumpcyjno-przemysłowych oraz na zaopatrzenie upraw nie kontraktowanych, położonych w rejonach produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka (rejonach zamkniętych).
Upoważnia się Ministra Rolnictwa do ustalania w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen specjalnych cen sprzedaży nasion roślin pastewnych i traw przeznaczonych na przesiewy w rejonach dotkniętych klęskami losowymi.
Różnice cen powstające w przedsiębiorstwach nasiennych (okręgowych centralach) z tytułu stosowania cen określonych w § 1 pkt 1 oraz w § 2-4 pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Rolnictwa w trybie rozliczeń ujemnych różnic budżetowych.
1.
Zaleca się bankom spółdzielczym udzielanie rolnikom indywidualnym kredytów na zakup materiału siewnego na planowe odnowienie oraz na uprawy ziemniaków położone w rejonach produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka (rejonach zamkniętych).
2.
W razie odmowy udzielenia rolnikowi kredytu naczelnik gminy (naczelnik miasta i gminy, prezydent lub naczelnik miasta, naczelnik dzielnicy) może zlecić bankowi spółdzielczemu udzielenie kredytu, jeżeli nieodnowienie materiału siewnego mogłoby spowodować szkody w sąsiednich uprawach.
3.
Jeżeli kredyt udzielony na podstawie zlecenia (ust. 2) okaże się nieściągalny, zostanie on wraz z odsetkami pokryty z budżetu właściwej rady narodowej.
Minister Finansów zapewni środki na cele, o których mowa w uchwale.
Traci moc uchwała nr 279 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie warunków zaopatrzenia gospodarstw rolnych w kwalifikowany materiał siewny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1979 r.