Warunki zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.

Monitor Polski

M.P.1982.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.

UCHWAŁA Nr 12
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 1982 r.
w sprawie warunków zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Rolnicy indywidualni oraz jednostki uspołecznionej gospodarki rolnej, zwani dalej "rolnikami", mogą nabywać:
1)
nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka na planowe odnowienie materiału siewnego,
2)
sadzeniaki ziemniaka na zaopatrzenie upraw nie kontraktowanych, położonych w rejonach produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka (rejonach zamkniętych),
3)
nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w razie nieposiadania materiału do siewu i sadzenia z powodu klęsk żywiołowych lub losowych

po cenach detalicznych obniżonych o 300 zł za 100 kg nasion zbóż i o 200 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka.

2.
Obniżki cen, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przy sprzedaży nasion zbóż do dnia 30 kwietnia 1982 r., a przy sprzedaży sadzeniaków ziemniaka do dnia 20 maja 1982 r.
1.
Rolnicy mogą do dnia 30 kwietnia 1982 r. nabywać nasiona zbóż jarych pod warunkiem sprzedaży po dniu 1 lutego 1982 r. uspołecznionym jednostkom prowadzącym skup zbóż co najmniej 120 kg zbóż za każde 100 kg nasion.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zaopatrzenia plantacji nasiennych objętych kontraktacją oraz rolników nie posiadających nasion zbóż do siewu z powodu klęsk żywiołowych lub losowych.
3.
Sprzedaż zbóż w ramach umów kontraktacyjnych uspołecznionym jednostkom prowadzącym skup zbóż nie upoważnia do nabycia nasion zbóż jarych, o których mowa w ust. 1.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:
1)
zapewni materiał siewny zbóż jarych i ozimych w wysokości do 40 tys. ton oraz sadzeniaki ziemniaka w wysokości do 100 tys. ton,
2)
na wniosek terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego dokona przydziału określonych ilości zbóż i sadzeniaków ziemniaka

- na cele, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.

Nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka przygotowane, a nie sprzedane na cele, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, mogą być sprzedane przez przedsiębiorstwa nasienne uspołecznionym jednostkom prowadzącym skup zbóż na konsumpcję lub paszę.
Różnice cen powstające w przedsiębiorstwach państwowych z tytułu stosowania obniżonych cen, o których mowa w § 1 ust. 1, pokrywane będą z budżetu centralnego, w części dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W tym samym trybie rozliczane będą różnice cen, powstałe przy sprzedaży na konsumpcję lub paszę nasion zbóż i sadzeniaków ziemniaka, o których mowa w § 4.
Minister Finansów zapewni środki na pokrycie różnic cen, o których mowa w § 5.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie warunków zaopatrzenia gospodarstw rolnych w materiał siewny (Monitor Polski Nr 18, poz. 110),
2)
decyzja nr 58 Prezydium Rządu z dnia 29 maja 1970 r. w sprawie pomocy Państwa dla indywidualnych gospodarstw rolnych nie posiadających zboża na siew z powodu klęsk żywiołowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.