Monitor Polski

M.P.2019.1061

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 230
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze m.st. Warszawy podczas trwania obchodów Narodowego Święta Niepodległości żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji w dniu 11 listopada 2019 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2019 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.