Monitor Polski

M.P.2019.777

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125, 1091, 1556, 1608 i 1635) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze m.st. Warszawy podczas trwania 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w Rzeczypospolitej Polskiej żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji w dniach 1 i 2 września 2019 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.