Monitor Polski

M.P.2017.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z możliwym wystąpieniem na terenie Krakowa zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, w okresie od dnia 2 lipca do dnia 12 lipca 2017 r., żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą Policji pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.