Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. - M.P.2016.1096 - OpenLEX

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

Monitor Polski

M.P.2016.1096

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 154
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782) zarządza się, co następuje:
W związku z przewidywanym na terenie kraju zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości żołnierze Żandarmerii Wojskowej, w dniu 11 listopada 2016 r., udzielą Policji pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.