Monitor Polski

M.P.2014.1051

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W związku z policyjnym zabezpieczeniem ogólnopolskich państwowych i obywatelskich uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości żołnierze Żandarmerii Wojskowej w dniach 10-12 listopada 2014 r. udzielą Policji pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.