Monitor Polski

M.P.2018.1167

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2018 r.
o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji

Na podstawie art. 18 ust. 3 w związku w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1.  W okresie od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o liczebności do 180 osób do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji przy przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym ze zbliżającymi się wydarzeniami - dwudziestą czwartą sesją Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), czternastą sesją Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz wznowioną pierwszą sesją Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA1.3).
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.