Monitor Polski

M.P.1953.A-1.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 29 grudnia 1952 r.
uzupełniające zarządzenie z dnia 19 grudnia 1952 r. w sprawie robót i dostaw inwestycyjnych objętych planem inwestycyjnym na rok 1952, nie wykonanych do dnia 31 grudnia 1952 r., oraz wykonawstwa robót budowlano-montażowych w I kwartale 1953 r.

§  1. W § 5 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1952 r. w sprawie robót i dostaw inwestycyjnych objętych planem inwestycyjnym na rok 1952, nie wykonanych do dnia 31 grudnia 1952 r., oraz wykonawstwa robót budowlano-montażowych w I kwartale 1953 r. (Monitor Polski Nr A-106, poz. 1644) dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

"4. Zapewnienie pokrycia, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić nie później niż do dnia 15 stycznia 1953 r. W przypadku braku pokrycia w terminie powyższym wykonawcy obowiązani są niezwłocznie zabezpieczyć i przerwać roboty.

5. Inwestorzy centralni w terminie do dnia 1 marca 1953 r. zapewnią pokrycie z rezerw resortowych (§ 1 ust. 2 lit. a) dla robót prowadzonych po dniu 1 stycznia 1953 r. i przerwanych zgodnie z ust. 4 lub zakończonych do dnia 15 stycznia 1953 r.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 grudnia 1952 r.