Uzupełnienie zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie kosztorysów i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w drugim półroczu 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1960.88.398

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 15 listopada 1960 r.
uzupełniające zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie kosztorysów i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w drugim półroczu 1960 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c), e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (Dz. U. Nr 38, poz. 225) w związku z trudnościami powstałymi przy zlecaniu i opracowywaniu kosztorysów dodatkowych do kosztorysów opracowanych według zasad i cen obowiązujących przed dniem 1 lipca 1960 r. - zarządza się, co następuje:
W § 8 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie kosztorysów i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w drugim półroczu 1960 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 281) dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

"4. Inwestorzy, którym wykonawcy robót odmówili przyjęcia zleceń na opracowanie kosztorysów dodatkowych, oraz wykonawcy robót, którzy przyjęli takie zlecenia, ale nie mają możliwości wykonania tych prac przez własnych pracowników w terminach umożliwiających bieżące fakturowanie wykonanych robót - mogą zlecić opracowanie kosztorysów dodatkowych pracownikom zatrudnionym w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej po cenach ustalonych zgodnie z przepisami ust. 2.

5. Inwestorzy i wykonawcy, o których mowa w ust. 4, mogą zlecać opracowanie kosztorysów dodatkowych pracownikom własnych jednostek nadrzędnych, jeżeli na to wyrażą zgodę kierownicy tych jednostek."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r.